Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)

Από τον Ιανουάριο του 2007, ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) αντικαθιστά μια σειρά κοινοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων που προορίζονταν για τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες, δηλαδή τα προγράμματα PHARE, PHARE ΔΣΣ, ISPA, SAPARD, CARDS και το χρηματοδοτικό μέσο για την Τουρκία.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Πέντε είναι οι βασικοί άξονες της παρέμβασης του ΜΠΒ 2007-2013 ("ΜΠΒ I"):

  • βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο και θεσμική ενίσχυση
  • διασυνοριακή συνεργασία (με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις άλλες χώρες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον ΜΠΒ)
  • περιφερειακή ανάπτυξη (μεταφορές, περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη)
  • ανθρώπινοι πόροι (ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση του αποκλεισμού)
  • αγροτική ανάπτυξη

Οι χώρες δικαιούχοι της βοήθειας του ΜΠΒ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Τουρκία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) είναι επιλέξιμες και για τις πέντε συνιστώσες του ΜΠΒ
  • οι δυνάμει υποψήφιες χώρες που ανήκουν στα Δυτικά Βαλκάνια (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο βάσει της απόφασης 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μόνο με βάση τους δύο πρώτους άξονες

Το νομικό πλαίσιο και η χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του ΜΠΒ 2014-2020 ("ΜΠΒ II") εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, με εξαίρεση τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών του ΜΠΒ.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro