Δημοσιονομική διαχείριση 2007-2013

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Αν και οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της Επιτροπής και των εθνικών αρχών:

 • η Επιτροπή διαπραγματεύεται και εγκρίνει τα αναπτυξιακά προγράμματα που προτείνουν οι χώρες τις ΕΕ και χορηγεί τις σχετικές πιστώσεις.
 • οι χώρες / περιφέρειες της ΕΕ διαχειρίζονται τα προγράμματα, διασφαλίζουν την υλοποίησή τους και επιλέγουν τα επί μέρους έργα, τα οποία ελέγχουν και αξιολογούν.
 • η Επιτροπή συμμετέχει στην παρακολούθηση των προγραμμάτων, δεσμεύει και καταβάλλει τις πιστοποιημένες δαπάνες και εξακριβώνει την καταλληλότητα των συστημάτων ελέγχου που έχουν θεσπιστεί.

Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, η εθνική αρχή ορίζει:

 • μια διαχειριστική αρχή (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που διαχειρίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα)
 • μια αρχή πιστοποίησης (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που πιστοποιεί τις καταστάσεις δαπανών και τις αιτήσεις πληρωμής προτού αποσταλούν στην Επιτροπή)
 • μια αρχή ελέγχου (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα που έχει οριστεί για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου).

Νέοι απλουστευμένοι κανόνες

Ένα πρόγραμμα = ένα Ταμείο

Χάρη σε αυτή την αρχή, τόσο το ΕΤΠΑ όσο και το ΕΚΤ μπορούν να χρηματοδοτούν δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίου εφαρμογής του άλλου Ταμείου (εντός του ορίου του 10 % των πιστώσεων που διαθέτει η Ένωση για κάθε άξονα προτεραιότητας ενός επιχειρησιακού προγράμματος).

Στον κανόνα αυτό υπάρχει μια εξαίρεση: το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτούν από κοινού τα προγράμματα στους τομείς των υποδομών και του περιβάλλοντος.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για τα επιχειρησιακά προγράμματα πραγματοποιούνται ετησίως για κάθε Ταμείο και στόχο. Η Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη ετήσια ανάληψη υποχρέωσης πριν από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος. Κάθε μεταγενέστερη ανάληψη υποχρεώσεων πραγματοποιείται από την Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους.

Αυτόματη αποδέσμευση

Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που δεν χρησιμοποιήθηκε ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού.

Όροι χρηματοδότησης

Αρχή της «Στοχοθέτησης» η οποία καθιερώθηκε με τη στρατηγική της Λισαβόνας

Τα Ταμεία πρέπει εφεξής να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (στρατηγική της Λισαβόνας). Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 60% των δαπανών όλων των κρατών μελών που προορίζονται για τον στόχο «σύγκλιση» και το 75% των δαπανών που προορίζονται για τον στόχο «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να διατίθενται γι΄ αυτές τις προτεραιότητες. Κατηγορίες δαπανών pdf[124kB]

Ανώτατα όρια συγχρηματοδότησης

Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε στόχο:

 • Σύγκλιση: μεταξύ 75% και 85%
 • Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση: μεταξύ 50% και 85%
 • Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: μεταξύ 75% και 85%
 • Ταμείο Συνοχής: 85%

Επιλέξιμες δαπάνες

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, πρέπει τα σχετικά ποσά να καταβάλλονται στους δικαιούχους το διάστημα 1.1.2007 - 31.12.2015. Οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της επιλεξιμότητας Οι κανόνες θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπουν οι ειδικοί κανονισμοί κάθε Ταμείου (ενώ το διάστημα 2000-2006, οι κανόνες θεσπίζονταν σε επίπεδο ΕΕ).

"Κανόνες και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις δράσεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής: κανόνες επιλεξιμότητας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013" pdfEnglish[165kB] - Φεβρουάριος 2009

Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις

 • 2010 - Εκπαίδευση εκπαιδευτών English
 • 2009 - Εκπαίδευση εκπαιδευτών English

Βλέπε τη διαχείριση των Ταμείων για την περίοδο 2000-2006 Deutsch English español français italiano