Κύπρος

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της ΕΕ προς την Κύπρο στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης το πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα .

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Συνοχή επιλεξιμότητας Πολιτική 2014-2020

Untitled Document

European Structural & Investment Funds in Cyprus