Европейски социален фонд

ЕСФ инвестира в хората с акцент върху подобряване на възможностите за заетост и образование в целия Европейски съюз. Освен това той цели да подобри положението на най-уязвимите лица, за които съществува риск да изпаднат в бедност.

Инвестициите в рамките на ЕСФ обхващат всички региони на ЕС. Повече от 80 млрд. евро са предназначени за инвестиции в човешки капитал в страните членки за периода 2014-2020 г. Допълнително поне 3,2 млрд. евро са предоставени за инициативата за младежка заетост.

За периода 2014-2020 г. ЕСФ ще се съсредоточи върху четирите тематични цели на политиката на сближаване:

  • насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила
  • насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
  • инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот
  • повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация

Освен това 20 % от инвестициите от ЕСФ ще се насочат към дейности, подобряващи социалното приобщаване и борбата с бедността. Това се нарича тематична концентрация.

За повече информация вж. регламента за Европейския социален фонд и регламента за Европейския социален фонд и интернет страницата на ЕСФ.

Обезщетения за безработица: Експерт, който помага на жена, кандидатства за социални помощи онлайн
Обезщетения за безработица: Експерт, който помага на жена, кандидатства за социални помощи онлайн