Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

От януари 2007 г. инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) замества редица програми и инструменти за финансиране на Общността, а именно програмите PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS и финансовия инструмент за Турция.

ИПП 2007 - 2013 г.(ИПП 1)се задейства в следните пет раздела:

  • помощ за прехода и укрепване на институциите;
  • трансгранично сътрудничество (с държавите-членки на ЕС и другите страни, допустими за ИПП);
  • регионално развитие (транспорт, околна среда и икономическо развитие);
  • човешки ресурси (засилване на човешкия капитал и борба срещу изключването);
  • развитие на селските райони.

Страните, които ползват ИПП, са разделени на две категории:

  • страните — кандидатки за членство в ЕС (Турция, Албания, Черна гора, Сърбия и Република Северна Македония), които са допустими за петте раздела на ИПП;
  • потенциалните страни кандидатки от Западните Балкани (Босна и Херцеговина и Косово съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН), които са допустими само за първите два раздела.

За нормативната уредба и финансовата помощ по ИПП за периода 2014 — 2020г. ("ИПП II") ) отговаря ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, с изключение на трансграничното сътрудничество между държавите членки и страните по ИПП.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro