European Commission logo
csČeština

Central Europe

Programme description

Hlavní cíle

Nadnárodní spolupráce ve Střední Evropě je katalyzátorem implementace inteligentních řešení, která přinášejí odpovědi na regionální výzvy v oblasti inovací, nízkouhlíkové ekonomiky, životního prostředí, kultury a dopravy. Buduje regionální kapacity s využitím integrovaného přístupu, který zapojuje a koordinuje aktéry na všech úrovních správy.

Priority financování

Program se bude soustředit na čtyři hlavní priority:

  • spolupráce v oblasti inovací za účelem zvýšení konkurenceschopnost Střední Evropy,
  • spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě,
  • spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě,
  • spolupráce v oblasti dopravy s cílem zlepšit propojení Střední Evropy.

Očekávané dopady

  • zlepšení udržitelných vazeb mezi aktéry systémů inovací s cílem posílit regionální inovační kapacity, zlepšení znalostí a podnikatelských dovedností s cílem podpořit inovace v ekonomické a sociální sféře;
  • příprava a realizace řešení zaměřených na zvýšení úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře; zlepšení územně založených strategií nízkouhlíkového energetického plánování a politik přispívajících ke zmírňování změn klimatu; navýšení kapacit pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2;
  • navýšení kapacit pro integrované environmentální řízení zaměřené na zajištění ochrany a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů;
  • navýšení kapacit pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů;
  • zlepšení plánování a koordinace systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě; zlepšení koordinace mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení.

Funds

Regional Development Fund (ERDF): 246.581.112,00 €

Thematic priorities

View the data

Financial information

Total OP budget: 298.987.026,00 €

Total EU contribution: 246.581.112,00 €

View the data