Fiatalok bevonása a turizmus támogatására a magyar-szerb határ mentén

A magyar-szerb határ közelében élő sok ember, különösen a fiatalok nincsenek igazán tisztában a régió turisztikai potenciáljával, a fiatalok közötti határokon átnyúló együttműködés pedig ritka a két országban. A zombori (Szerbia) Közgazdasági Szakközépiskola és a kiskunhalasi (Magyarország) Szakképzési Központ Fiatalok-Együtt címmel indított projektet azzal a céllal, hogy olyan közös tevékenységeket végezzenek, amelyek fokozzák a fiatalok részvételét a térség turizmusának elősegítésében. A legnagyobb hangsúlyt a kulturális, kulturális örökség, sport, szabadidős és környezeti turizmusra fektették.

További eszközök

 
Promotional material from the Youth-Together project ©Sombor Secondary School of Economics Promotional material from the Youth-Together project ©Sombor Secondary School of Economics

" A Fiatalok-Együtt projekt számos tevékenysége során megismerve egymás kultúráját és a természeti környezetben tartózkodva a résztvevők ráébredtek, hogy mennyire fontos kulturális örökségünk és a környezet, és hogy ezek milyen nagymértékben igénylik aktív elkötelezettségünket és figyelmünket. A projekt keretében lezajlott különböző programok erősítették az összetartozás érzését, és gyengítették az előítéletek által motivált negatív viselkedésformákat. Hozzájárultak a kölcsönös megértésen és elfogadáson alapuló egyetértés kiépítéséhez. "

Natalija Katanić, Zombori Közgazdasági Szakközépiskola

A Fiatalok-Együtt projekt egy a helyi iskolákban elvégzett felmérés útján a fiatalok hozzáállásának és igényeinek elemzésével indult. Ezt követte egy kerekasztal-beszélgetés, amelyen oktatási, nem kormányzati szervezetek és közösségi képviselők vettek részt.

Ezt követően 18 napig tartó három interkulturális diákcsere és egy táborozás megszervezésére került sor, amely lehetővé tette a résztvevők számára, hogy új készségekre tegyenek szert, illetve megosszák elképzeléseiket. Mindkét iskola modernizálta IKT berendezéseit, hogy javítsa a tanulás feltételeit, lehetővé tegye a kommunikációt és támogassa a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát és terjesztését.

A tájékoztatás további elősegítése érdekében egy vita keretében ismertették meg közvéleményt a tevékenységekkel és azok eredményeivel.

Az információk, a készségek és a motiváció területén fennálló hiányosságok

A Fiatalok-Együtt projekt előfeltevése az volt, hogy a turisztikai potenciállal és a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos tudatosság alacsony szintjeit az információhiány, illetve a helyi lakosság körében a készségek és a motiváció hiánya okozta. Több, mint 1 000 ember bevonásával a projekt célja e problémák orvoslása volt.

A résztvevő iskolák azért dolgoztak, hogy fokozzák a diákok aktivitását és önkéntességét. A munka informális módszerei és a tevékenységek tartalma egyaránt a megcélzott korcsoport figyelmének felhívását szolgálták, és egyúttal segítették a magyar és a szerb fiatalok közötti kötődés kialakulását. Ez segítette őket abban, hogy alkalmazkodjanak az eltérő szociális és kulturális helyzetekhez, legyőzzék az előítéleteket és toleránsabbá váljanak.

A turisztikai potenciállal kapcsolatos tudás szélesítése

Az IKT széles körű igénybe vétele segítette a résztvevőket abban, hogy szélesítsék a régióról és annak turisztikai potenciáljáról szóló tudásukat, fokozzák a fenntartható fejlődés kérdéseivel kapcsolatos tudatosságukat, és anyagokat hozzanak létre a projekttel kapcsolatos információk terjesztésére. A Fiatalok-Együtt projekt által létrehozott online kommunikációs eszközökhöz havi szinten átlagosan 30-szor fértek hozzá a felhasználók.

A kulturális és környezetvédelmi kirándulásokon, interaktív munkaértekezleteken és sporteseményeken történő részvétel útján a fiatalok jobban tudatosították azt az igényt, hogy szükség van a régió kulturális és természeti örökségének megőrzésére, és egyben az egészségesebb életstílust is magukévá tették. Tapasztalataik erősítették a felelősség érzetét, és arra motiválták őket, hogy a szabadidejüket konstruktívabb módon használják fel – például szociális és kulturális tevékenységekben történő részvétel útján – és folytassák a projekt keretében megkezdett együttműködést.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „Fiatalok-Együtt – Ifjúsági együttműködés a természetvédelem, az egészségesebb életstílusok, a kulturális örökségvédelem és a turizmus elősegítése területén határokon átnyúló együttműködés és a bevált gyakorlat példáinak kicserélése révén” projekt teljes költsége 116 903 EUR, ebből az EU Előcsatlakozási Támogatási Eszközének hozzájárulása 99 367 EUR a „CBC Magyarország – Szerbia” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Turizmus és a kulturális örökségvédelem terén történő együttműködés elősegítése” prioritási keret alá tartozik.