Hatékony közigazgatás

Az EU kohéziós politikájából származó finanszírozás az intézményi kapacitásbővítést, a 11. tematikus célkitűzés (a 2014–2020 közötti finanszírozási időszakra vonatkozó 11 tematikus célkitűzés teljes listája itt található), valamint az alapok irányításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítésére irányuló technikai segítségnyújtás reformjait támogatja.

További eszközök

 

A 11. tematikus célkitűzés

A célkitűzés célja, hogy stabilan és kiszámíthatóan működő intézmények jöjjenek létre, amelyek egyúttal kellően rugalmasak ahhoz, hogy válaszokat adjanak a társadalmi kihívásokra, nyitottak legyenek a nyilvánossággal való párbeszédre, új politikai megoldásokat mutassanak be, és hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtsanak. . A közszféra szervezeti szintjeibe, humántőkéjébe, rendszereibe és eszközeibe történő beruházás célja a szervezeti folyamatok hatékonyabbá tétele, az igazgatás modernizálása, valamint a köztisztviselők és igazságügyi tisztviselők motiválása és képzése.

A közigazgatási reformoknak a kohéziós politikán keresztül megvalósított támogatása az országspecifikus ajánlásokhoz, adott esetben a gazdasági kiigazítási programokhoz és a nemzeti reformprogramokhoz kapcsolódnak.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Az Európai Szociális Alaphoz kapcsolódó főbb intézkedések:

Az intézményi kapacitásba, valamint a hatékony közigazgatás és közszolgáltatások megvalósításába való beruházás (minden kormányzati szinten) a reformok, a megfelelőbb szabályozás és a jó kormányzás érdekében a következők révén:

  • megfelelőbb jogszabályokat, a politikák és a közpolitikák hatékony irányítása közötti szinergiákat, valamint a közigazgatási és a közpénznek elköltését érintő átláthatóságot, feddhetetlenséget és elszámoltathatóságot szavatoló reformok;
  • az emberi erőforrásokra vonatkozó stratégiák és szakpolitikák fejlesztése és megvalósítása;
  • az adminisztratív szolgáltatások hatékonyságának növelése.

A nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzése érdekében az érdekelt felek kapacitásbővítése a foglalkoztatás, oktatás, egészségügy és szociálpolitikák, valamint az ezekhez kapcsolódó ágazati és területi megállapodások terén a következők révén:

  • az érdekelt felek, így például a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek kapacitásbővítése, hogy hatékonyabban tudjanak közreműködni a foglalkoztatás, oktatás és szociálpolitikák terén;
  • a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, az egészségügy és az oktatás terére vonatkozó ágazati és területi megállapodások kidolgozása minden területi szinten.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz kapcsolódó főbb intézkedések:

  • Az intézményi kapacitások, valamint az ERFA megvalósításához kapcsolódó közigazgatási egységek és közszolgáltatások hatékonyságának növelése, valamint az ESZA által támogatott intézményi kapacitás és a hatékony közigazgatás terén végrehajtott intézkedések támogatása, adott esetben a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociálpolitikai és vámeljárási közszolgáltatások modernizálását elősegítő berendezések és infrastruktúra biztosítását is beleértve.
  • Az európai területi együttműködéshez kapcsolódó igazgatási kapacitás szintén támogatható.

A Kohéziós Alaphoz kapcsolódó főbb intézkedések:

  • Az intézményi kapacitások bővítése, valamint a Kohéziós Alap végrehajtásához kapcsolódó közigazgatások és közszolgáltatások hatékonyságának növelése.

Technikai támogatás

A 11. tematikus célkitűzés révén megvalósuló hatékony közigazgatási beruházások mellett technikai segítségnyújtás vált elérhetővé az ESB-alapokat irányító és felhasználó hatóságok számára, ami segítséget nyújt az európai strukturális és beruházási alapokról szóló hatályos rendeletekben előírt teendők végrehajtásához.

A technikai segítségnyújtás azokat az intézkedéseket is támogatja, amelyek célja a kedvezményezettek adminisztratív terheinek a csökkentése, az ESB-alapok felhasználásához szükséges kapacitásuk bővítése, illetve az illetékes partnerek kapacitásának megerősítése.

A Bizottság számos kezdeményezéssel, egyebek mellett a TAIEX REGIO PEER 2 PEER információcsere-rendszer, a tagállami szakértők ESB-alapokra vonatkozó szabályokkal és rendeletekkel kapcsolatos képzése, valamint az alapok kezeléséhez kapcsolódó csalás elleni és korrupcióellenes intézkedésekkel kapcsolatos szemináriumok biztosítása révén támogatja az alapok végrehajtását.
A technikai segítségnyújtás intézkedései kizárólag az ESB-alapokkal kapcsolatos teendők megvalósítására összpontosítanak (például az alapok irányításához szükséges emberi erőforrások bővítése, a tanulmányokhoz, projekt-előkészítéshez, monitoring-/értékelési tevékenységekhez, képzéshez, hálózatépítéshez tanácsadók alkalmazása stb.), ezért csak a programozási időszak alkalmazási körére terjednek ki. A 11. tematikus célkitűzés átfogóbb és hosszabb távú célt fogalmaz meg. Elsősorban egyedi reformokkal és rendszerszintű változással igyekszik javítani az uniós alapok irányításától független belső közigazgatási teljesítményt.

Hivatkozások