A Strukturális Alapok 2007 és 2013 közti szabályozása

Az Európai Közösségeket létrehozó szerződés 158–162. cikke előírja, hogy átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében a Közösség úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze, és csökkentse a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeket. A 2007–2013 közötti időszakban a fenti célkitűzések megvalósítására szolgáló eszközök jogalapja az az öt rendeletből álló csomag, amelyet a Tanács és az Európai Parlament 2006 júliusában fogadott el.

A következő rendeleteket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (az EUR-Lex honlapon) tették közzé. Az EUR-Lexre mutató hivatkozást követve elérhetők a bibliográfiai adatok, a teljes szöveg, az esetleges helyesbítések és mellékletek, valamint minden egyéb hasznos információ, így például az eljárásra és a dokumentumok közötti kapcsolatra vonatkozók.

Általános rendelet

A Tanács 1083/2006/EK rendelete ( 2006. július 11. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az általános rendelet meghatározza a három kohéziós eszköz – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap – végrehajtására vonatkozó közös elveket, szabályokat és előírásokat. Az Unió, a tagállamok és a régiók közötti megosztott irányítás elvére építve, valamint a kohéziós politikáról szóló közösségi stratégiai iránymutatások és azok nyomon követése alapján ez a rendelet új programozási eljárást, illetve a pénzügyi irányítás, ellenőrzés és értékelés közös szabályait írja elő. A támogatások folyósításának megreformált rendszerében egyszerűsödik, arányosabbá és centralizáltabbá válik a strukturális alapok és a Kohéziós Alap kezelése.

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

Végrehajtási rendelet

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete ( 2006. december 8 .) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról

Az Európai Bizottság által bevezetett szabályzat, mely a 2007-2013-as strukturális és kohéziós alapokra vonatkozik, a kohéziós politika pénzügyi eszközei kezelésének részletes szabálygyűjteményét tartalmazza.

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

ERFA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete ( 2006. július 5. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az általános rendelet meghatározza a három kohéziós eszköz – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap – végrehajtására vonatkozó közös elveket, szabályokat és előírásokat. Az Unió, a tagállamok és a régiók közötti megosztott irányítás elvére építve, valamint a kohéziós politikáról szóló közösségi stratégiai iránymutatások és azok nyomon követése alapján ez a rendelet új programozási eljárást, illetve a pénzügyi irányítás, ellenőrzés és értékelés közös szabályait írja elő. A támogatások folyósításának megreformált rendszerében egyszerűsödik, arányosabbá és centralizáltabbá válik a strukturális alapok és a Kohéziós Alap kezelése.

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

ESZA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete ( 2006. július 5. ) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Szociális Alapot (ESZA) az európai foglalkoztatási stratégiával összhangban hajtják végre, középpontjában négy kulcsfontosságú terület áll: a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése, a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci részvétel javítása, a társadalmi integráció megerősítése a diszkrimináció elleni küzdelem révén, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének megkönnyítése, és a reformpartnerség foglalkoztatás és integráció terén való ösztönzése.

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

EGTC-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete ( 2006. július 5. ) az európai területi együttműködési csoportosulásról

Az ötödik rendelet bevezeti az európai területi együttműködési csoportot (EGTC).Ezen új jogi eszköz célja a határokon átnyúló, a transznacionális és/vagy az interregionális együttműködés megkönnyítése a regionális és helyi hatóságok között. E jogi személyiséggel felruházott csoport hajtaná végre a területi együttműködési programokat, a résztvevő nemzeti, regionális, helyi vagy egyéb hatóságok közötti megállapodás alapján.

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

A Kohéziós Alapról szóló

A Tanács 1084/2006/EK rendelete ( 2006. július 11. ) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kohéziós Alap a környezet és a transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez. Az Alap a közösségi átlag 90%-át meg nem haladó bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) rendelkező tagállamokat érinti, azaz az új tagállamokat, valamint Görögországot és Portugáliát. Spanyolország átmeneti alapon támogatható a Kohéziós Alapból. Az új időszakban a Kohéziós Alap – az ERFA-val együtt – elsősorban a decentralizált irányítású, több évre szóló beruházási programokat támogatja, nem pedig egyéni projekteket terjeszt a Bizottság elé jóváhagyásra.

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

IPA-rendelet

A Tanács 1085/2006/EK rendelete ( 2006. július 17. ) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen