Operatív program 'Gazdaságfejlesztési'

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott, konvergencia célkitűzés alá tartozó program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2007–2013-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési operatív programját. A program keretében Magyarország a konvergencia célkitűzés alapján részesül közösségi támogatásban. A program teljes költségvetése 3,4 milliárd € (mintegy 700 milliárd forint), amelyből 2,9 milliárd € .

1. A program célja

A program javarészt a nemzeti reformprogram mikrogazdasági intézkedéseit finanszírozza, illetve annak szabályozási intézkedéseit egészíti ki.

A program fő célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése, a produktív szektor versenyképességének erősítése révén. A specifikus célkitűzések a következők:

 • a kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs kapacitás és tevékenységek, illetve az ezekhez kapcsolódó együttműködési tevékenységek fokozása,
 • a vállalati kapacitások komplex fejlesztése,
 • az üzleti környezet fejlesztése, és
 • a kkv.-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése.

2. A beruházások várható hatása

A program várható hatásai a következők:

 • a vállalati szektor – különösen a kkv.-k – által megtermelt bruttó hozzáadott érték fokozott növekedése,
 • több új munkahely,
 • magasabb e-business index, és
 • magasabb vállalti K+F kiadások.

3. Prioritások

A program az alábbi prioritások szerint épül fel:

1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért [a teljes finanszírozás mintegy 29%-a]

Ez a prioritás a következőkre összpontosul:

 • a vállalati K+F és innovációs tevékenységek fellendítése,
 • a kutatási kapacitások és eredmények jobb kihasználása,
 • a K+F+I folyamatok résztvevői közötti együttműködés támogatása.

A cél vállalati kutatási projektek támogatása az új termékek és szolgáltatások piacra juttatását megelőzően. Ezen túlmenően a K+F és innovációs tevékenységekhez kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztésre is rendelkezésre áll finanszírozás. A támogatás a modern K+F infrastruktúra kialakítására, a tudás- és technológiatranszferre, a kutatási szféra hálózatosodottságára, valamint a (tovább)képzési és a szakembercsere-folyamatokra irányul. Prioritásban részesül néhány kiemelt – a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiában meghatározott – kulcsfontosságú tudományterület. A fejlesztési pólusokon belüli kutatási infrastruktúrának nyújtott támogatás célja a beruházások koncentrálása és a magyarországi területi kohézióhoz való hozzájárulás.

2. prioritás: Vállalkozások (kiemelten a kkv.-k) komplex fejlesztése [a teljes finanszírozás mintegy 39%-a]

A célkitűzés a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások – elsősorban mikrovállalkozások, illetve kis- és középvállalkozások is – jövedelemtermelő képességének és piaci pozíciójának növelése. Ennek elérése érdekében a tervezett finanszírozás komplex vállalkozásfejlesztési projektekre irányul, amely többek között a következőket tartalmazhatja: technológiai fejlesztés, vállalati szervezetfejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés, IKT-támogatás, valamint üzleti és marketingképességek fejlesztése a vállalkozásokban. Ez a prioritás a kkv.-ágazat modernizálására fókuszál, mégpedig azzal, hogy összezárja a kkv.-k és a jórészt külföldi tulajdonú nagyvállalatok közötti termelékenységi szakadékot. A támogatás prioritásban részesíti az olyan új technológiák és megoldások bevezetését, amelyek pozitív hatással vannak a környezetre, illetve a nyersanyag- és energiatakarékosságra, valamint azokat a beruházásokat, amelyek az elmaradottabb régiókban munkahelyeket teremtenek.

3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése [a teljes finanszírozás mintegy 7%-a]

Ez a prioritás a következőkre irányul: korszerű IKT hálózati infrastruktúra létrehozása, vállalati helyszínek fejlesztése, valamint a vállalkozásoknak tanácsadói szolgáltatások nyújtása. A szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés során az alulfejlett és hátrányos helyzetű térségek részesülnek támogatásban, ami kiterjedtebb lefedettséget és jobb informatikai biztonságot eredményez. A program elősegíti a különböző szélessávú technológiák közötti versenyt. A prioritás célja továbbá logisztikai központok fejlesztése elsősorban az intermodalitás hangsúlyozásával, amely magában foglalja a kapcsolódó tanácsadási és egyéb szolgáltatások további fejlesztését is. Kifejlesztésre kerül továbbá egy országos tanácsadói hálózat, amely magas színvonalú jogi, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tanácsadást biztosít a vállalkozásoknak.

4. prioritás: Pénzügyi eszközök [a teljes finanszírozás mintegy 22%-a]

A JEREMIE kezdeményezéssel (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) összhangban ez a prioritás a magyarországi pénzügyi piacok elégtelenségeinek orvoslására irányul, amennyiben javítja a kis- és középvállalkozások hozzáférését számos pénzügyi eszközhöz és a kapcsolódó tanácsadói jellegű támogatáshoz. A javasolt pénzügyi eszközök mikrohitelgarancia-eszközök és törzstőkebefektetések.

5. prioritás: Technikai segítségnyújtás [a teljes finanszírozás mintegy 4%-a]

Ez a prioritás a program megvalósítására irányuló technikai és adminisztratív feladatokat finanszírozza. Támogatásban részesül a program monitoringbizottságának működése, illetve jelentéstételi és értékelési követelmények.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Gazdaságfejlesztési'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO001

Number of decision

C/2007/3793 + C/2009/6532

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
K+F és innováció a versenyképességért 842 072 499 148 601 030 990 673 529
Vállalkozások (kiemelten a kkv.-k) komplex fejlesztése 1 117 213 772 197 155 372 1 314 369 144
A modern üzleti környezet erősítése 191 675 068 33 825 013 225 500 081
Pénzügyi eszközök 598 235 857 105 571 033 703 806 890
Technikai segítségnyújtás 89 847 688 15 855 475 105 703 163
Összesen 2 839 044 884 501 007 923 3 340 052 807