Az URBACT II operatív program

Az URBACT II ( Urban Development Network Programme – városfejlesztési hálózati program) az 'európai területi együttműködés' célkitűzés keretén belül nyújt közösségi strukturális támogatást. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott program a tagállamokra, valamint Norvégiára és Svájcra terjed ki.

Svájc

További eszközök

 

Az Európai Bizottság 2007. október 2-án a 2007–2013-as időszakra jóváhagyta az URBACT II nevet viselő európai területi együttműködési programot, amely a Közösség egészét, valamint Norvégiát és Svájcot fedi le. A program célja, hogy a városfejlesztéshez kapcsolódó területeken ösztönözze az együttműködést, valamint elősegítse a tapasztalatcserét az európai városok között. Az URBACT II teljes költségvetése nagyjából 68 millió euró.

Ebből a közösségi finanszírozás, melyet az Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül tesz hozzáférhetővé, körülbelül 53 millió euró. Ez mintegy 12%-a annak az összegnek, amelyet a Közösség a 2007–2013-as időszakra a kohéziós politika részét képező „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében interregionális együttműködési és hálózatépítési programokra irányozott elő.

1. A program célja

Az URBACT II városfejlesztési hálózati program célja javítani a városfejlesztési politikák hatékonyságát, valamint elterjeszteni és megszilárdítani az integrált városfejlesztés elvét. A program támogatja az ismeretek kiaknázását és terjesztését, és aktívan elősegíti a növekedést és foglalkoztatást célzó (megújult) lisszaboni stratégia, valamint az uniós fenntartható fejlődési stratégia végrehajtását.

A program középpontjában az alábbi célkitűzések állnak:

 • Olyan eszközt biztosítani a városfejlesztéssel foglalkozó politikai döntéshozók, gyakorlati szakemberek és más testületek számára, amely lehetővé te szi a tapasztalatok cseréjét és az ismeretszerzést. Az URBACT II eszmecsere kialakítására, illetve tematikus hálózatok és munkacsoportok („projektek”) létrehozására szolgáló platform. A projektekben zömmel városok szerepelnek, de helyi hatóságok, egyetemek és kutatóközpontok is részt vehetnek bennük;
 • Összegyűjteni az URBACT program résztvevői között a tapasztalatcsere és bevált gyakorlatok megosztása során szerzett ismereteket, levonni a következtetéseket, és azokat tematikus megközelítésben, szakszerű módon hasznosítani;
 • Terjeszteni a helyes gyakorlat okat és továbbítani az európai városok tapasztalatcseréje révén nyert tanulságokat;
 • Segítséget nyújtani várospolitikai döntéshozók, gyakorlati szakemberek és az operatív programok irányítói számára olyan helyi cselekvési tervek kidolgozásához, amelyek közvetlen hatással bírnak a helyi városfejlesztési gyakorlatra és politikára.

2. A beruházás várható hatása

Az URBACT II program összesen 46 tematikus hálózatot és 14 munkacsoportot támogat. Ezek a projektek mind hozzájárulnak a városfejlesztési politikák hatékonyságának javításához, valamint az integrált és fenntartható városfejlesztés elvének elterjedéséhez és megszilárdulásához.

Ahhoz, hogy a projektek keretében létrejövő tapasztalatcsere helyi szinten minél nagyobb hatással járjon, és a későbbiekre nézve is követendő példát jelentsen, az adott projektben részt vevő összes partnernek helyi cselekvési tervet kell kidolgoznia egy helyi támogató csoport segítségével. A program tematikai területekre tagozódik, ami az eszmecsere és a tudásmegosztás elősegítését szolgálja a különböző tematikus hálózatok és munkacsoportok között. Ez lehetővé teszi, hogy az URBACT II a rendelkezésre álló ismereteket és tapasztalatokat maximális mértékben hasznosítsa. Az URBACT és a helyi hatóságok közötti jobb kommunikáció érdekében egyes tagállamokban ismeretmegosztásra szolgáló (disszeminációs) pontok felállítására került sor.

Az URBACT II fontos eszköze a „régiók a gazdasági változásért” elnevezésű kezdeményezés végrehajtásának. A kezdeményezés egyik legfontosabb vonása, hogy az URBACT-projekteket strukturális támogatást élvező, kapcsolódó regionális vagy nemzeti operatív programokhoz köti. A városvezetési testületek és az irányító hatóságok között várhatóan kialakuló szoros kapcsolat mindkét fél számára gyümölcsöző lesz: az irányító hatóságok számára előnyt jelent majd, hogy a projektpályázatok alaposabb előkészítés után jutnak el hozzájuk, a városvezetés pedig közvetlen módon kommunikálhat és léphet kapcsolatba a finanszírozást nyújtó illetékes hatóságokkal. Az Európai Bizottság „ Fast Track ” („gyorsított projekt”) címmel különbözteti meg azokat az URBACT-hálózatokat, amelyek:

 • kiemelkedő módon hozzá kívánnak járulni a „régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés valamelyik prioritásának megvalósításához;
 • jelezték, hogy szorosan együtt kívánnak működni az irányító hatóságokkal és a Bizottság szolgálataival; és
 • megfelelnek az Európai Bizottság által támasztott feltételeknek.

3. Prioritások

Az URBACT II program az együttműködés terén az alábbi prioritásokra helyezi a hangsúlyt:

Prioritás 1: Városok, a növekedés és munkahelyteremtés motorjai (a teljes ERFA‑támogatás megközelítőleg 44%-a)

Főbb altémák:

 • a vállalkozókészség ösztönzése;
 • az innováció és a tudásalapú gazdaság javítása;
 • foglalkoztatás és humán kapacitás (foglalkoztathatóság, képzettség, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, oktatási és képzési rendszerek, munkahelyteremtés főként hátrányos helyzetű csoportok és régiók esetében).

Prioritás 2: Vonzó és összetartást biztosító városok (a teljes ERFA-támogatás 50%-a)

Főbb témák:

 • olyan területek integrált fejlesztése, amelyek hátrányos helyzetben vannak, vagy a hátrányos helyzetbe kerülés veszélye fenyegeti őket (pl. elhagyatott iparterületek, belvárosok, kedvezőtlen helyzetű peremterületek);
 • társadalmi integráció: lakóépületek, a bevándorlás kezelése, fiatalok, egészségügy, biztonság, IKT, kultúra;
 • környezetvédelmi kérdések: hulladékkezelés, a környezeti monitoring fejlesztése, a levegőminőség javítása; vízminőség és vízellátás; megújuló energiák, integrált közlekedési politikák, elmozdulás az újrahasznosító társadalom felé;
 • kormányzás és várostervezés: várostervezés, többszintű kormányzás, a polgárok bevonása, (horizontális és vertikális) területi kormányzás.

Prioritás 3: Technikai segítségnyújtás (a teljes ERFA-támogatás 6%-a)

A technikai segítségnyújtás az URBACT II program hatékony és eredményes irányításának biztosítására vehető igénybe. Az előirányzott összeg nagy részéről – az irányító hatóság megbízásából – az URBACT Titkársága rendelkezik.

Pénzügyi és technikai adatok

Az URBACT II operatív program

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

A végleges jóváhagyás kelte

02/10/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Városok, a növekedés és munkahelyteremtés motorjai 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Vonzó és összetartást biztosító városok 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Technikai segítségnyújtás 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Összesen 53 319 170 14 498 705 67 817 875