Operatív program 'Magyarország – Románia'

Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Románia

További eszközök

 

 2007. december 21-én az Európai Bizottság jóváhagyta a 2007–2013-as időszakra szóló Magyarország–Románia határon átnyúló együttműködési operatív programot. A program keretében Magyarország alábbi régiói részesülnek közösségi támogatásban: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye; Romániában pedig a következő régiók élveznek támogatást: Szatmár (Satu-Mare), Bihar (Bihor) Arad és Temesvár (Timis) megye.

A program összköltségvetése mintegy 275 millió EUR. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) nyújtott közösségi támogatás összege pedig közel 224 millió EUR. Ez az összeg a 2007–2013-as kohéziós politika keretében megvalósuló európai területi együttműködés programra elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 2,6 %-át teszi ki.

 

1. A program célja

A program általános stratégiai célja, hogy a határ menti embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket közelebb vigye egymáshoz annak érdekében, hogy a határ menti területek erősségeire alapozva könnyebbé váljon az együttműködési terület közös fejlesztése.

A támogatható határ menti terület egységes, általában messzemenően hasonló gazdasági és társadalmi adottságokkal rendelkező terület. A térség természeti erőforrásokban gazdag: jelentős tőke például, hogy számos folyó található a régióban, noha e folyók ugyanakkor nagyobb árvizek és határon átnyúló folyószennyezés veszélyével járhatnak. A legnagyobb gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak van döntő szerepe az egész régióban.

A közvetlen külföldi befektetések (kkb) fontos tényezőnek számítanak a határ menti területek gazdaságának fejlesztésében és átalakításában. A nagyobb üzleti vállalkozások vagy multinacionális cégek sikeresen működnek, azonban a térség kis- és középvállalkozásai (kkv) még gyengék; emellett a munkanélküliség – elsősorban a vidéki térségekben – tovább szítja a meglévő társadalmi feszültségeket. Jelentős probléma még, hogy rendkívül kevés kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenység zajlik a régióban.

A térség közúti infrastruktúrája és nemzetközi elérhetősége az autópálya-építéseknek köszönhetően jelentősen javult. A kisebb vidéki települések azonban – különösen az államhatárok közvetlen közelében – továbbra is nagyon nehezen érhetők el.

A közművek tekintetében a térség tarka képet mutat: míg Magyarországon a legtöbb közmű megfelel a modern szabványoknak, addig a határ román oldalán komoly problémákkal küzdenek. A határ egyik oldalán sincs a kisebb településeken szélessávú internetes hozzáférés.

2. A beruházások várható hatása

A program célja a közlekedési infrastruktúra javítása annak érdekében, hogy a határ menti területeken javuljon az elérhetőség; a közös lehetőségekről szóló információk áramlásának javítása a határ menti régióban, valamint a közös természeti erőforrások hatékony használatának és védelmének előmozdítása a határ menti térségben. Ezenkívül pedig a fenntartható gazdasági fejlődés megszilárdítása érdekében – a komparatív előnyök kihasználásával – erősíteni kívánják a határ menti térségben kialakult gazdasági kapcsolatokat is. A program tevékenységeinek további célja az emberek és a közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése. Ezáltal biztosítható lesz a nemek közötti egyenlőség is. A program a hátrányos helyzetűek, a fogyatékossággal élők vagy etnikai kisebbséghez tartozók különleges igényeit is figyelembe veszi. Emellett pedig a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében a természeti és az ember alkotta környezet védelmét szolgáló intézkedéseket is előirányoz.

3. Prioritások

Az operatív program az alábbi négy prioritásra épül:

1. prioritás: A közös fenntartható fejlődés alapvető feltételeinek javítása az együttműködési térségben [az össztámogatás mintegy 48,9 %-a]

E prioritás célja a határon átnyúló közlekedés fejlesztése, a határon átnyúló kommunikáció javítása és a környezet védelme. Ezt a célt az alábbi intézkedésekkel kívánják elérni: építkezések, helyreállítások, utak és határon átnyúló vasútvonalak kiépítése, megvalósíthatósági tanulmányok végrehajtása, tervrajzok és egyéb dokumentumok (környezeti hatásvizsgálatok) készítése, tervkészítés a határon átnyúló közlekedési szolgáltatásokhoz, a szélessávú internetes infrastruktúra kiépítése, a települések elérhetőségét javító közösségi programok végrehajtása, a határon átnyúló hírközlési létesítmények fejlesztése.

A környezetvédelem terén kitűzött célt a természetvédelem javítását célzó intézkedések (intézmények közötti együttműködés, közös irányítási tervek és közös infrastruktúra a védett térségekben, közös szervezésű konferenciák, gyakorlati képzések, kiállítások), a vízgazdálkodás és a minőségirányítás javítása (intézmények közötti együttműködés, árvíz-előrejelzések és árvízvédelem), valamint a környezetszennyezés csökkentése (a szilárd hulladék gyűjtésére és feldolgozására alkalmas berendezések létrehozása, a hulladékgazdálkodás terén bevált gyakorlatok cseréje) révén kívánják elérni.

2. prioritás: A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben [az össztámogatás mintegy 41,3 %-a]

E prioritás célja, hogy az üzleti feltételek és a humán erőforrás javítása által növelje a térség gazdasági versenyképességét. A tervben az alábbi intézkedések szerepelnek: a határon átnyúló üzleti együttműködések (az üzleti infrastruktúrába történő beruházás és az együttműködés előmozdítása) támogatása; az együttműködés ösztönzése a K+F és az innováció területén; együttműködés a munkaerőpiacon, az oktatásban – készségek és ismeretek közös fejlesztése, az egészségügyi ellátás kiépítése, közös veszélyelhárítás, valamint a közösségek közötti együttműködés.

3. prioritás: Technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 9,8 %-a]

E prioritás intézkedései a program végrehajtását hivatottak szolgálni. Általános támogatást nyújtanak az operatív program egészének, beleértve a projektkészítést, a programirányítást és –végrehajtást, valamint a PR-tevékenységet és az értékelést.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Magyarország – Románia'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO067

Number of decision

C/2007/6602

A végleges jóváhagyás kelte

21/12/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
A közös fenntartható fejlődés alapvető feltételeinek javítása az együttműködési térségben 114 482 217 20 202 744 134 684 961
A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben 96 524 222 17 033 686 113 557 908
Technikai segítségnyújtás 13 468 496 13 468 496 26 936 992
Összesen 224 474 935 50 704 926 275 179 861