Povijest politike

1957. - 1987.

1988. - 1992.

 • 1988. - radi prilagodbe pristupanju Grčke (1981.), Španjolske i Portugala (1986.), strukturni fondovi uključuju se u sveobuhvatnu kohezijsku politiku kojom se uvode sljedeća ključna načela:
  • usredotočenost na najsiromašnije regije i regije koje najviše zaostaju
  • višegodišnje programiranje
  • strateško usmjeravanje ulaganja
  • uključenost regionalnih i lokalnih partnera
 • proračun: 64 milijarde ECU

1994. - 1999.

 • 1993. - Ugovorom iz Maastrichta uvode se tri novine:
 • 1993. - stvara se Financijski instrument za smjernice u ribarstvu
 • 1994.-99. - udvostručuju se sredstva za strukturne i kohezijske fondove te iznose jednu trećinu proračuna EU-a .
 • 1995. - dodaje se poseban cilj kako bi se pružila podrška rijetko naseljenim regijama Finske i Švedske.
 • proračun: 168 milijardi ECU

2000. - 2006.

 • 2000. - 'Lisabonskom strategijom' prioriteti EU-a pomiču se prema rastu, stvaranju radnih mjesta i inovacijama, a prioriteti kohezijske politike prilagođavaju se toj promjeni.
 • 2000.- 2004. - zahvaljujući pretpristupnim instrumentima financijska sredstva te znanje i iskustvo (know-how) dostupni su zemljama koje će pristupiti EU-u
 • 2004. - deset novih zemalja pristupa EU-u (povećavajući time stanovništvo EU-a za 20 %, ali njegov BDP za samo 5 %).
 • proračun: 213 milijardi EUR za tadašnjih 15 članica; 22 milijarde EUR za nove države članice (2004. - 2006.)

2007. - 2013.

 • 2007.: Bugarska i Rumunjska pridružuju se Europskoj uniji
 • 2013.: Hrvatska pristupa Europskoj uniji
 • Pojednostavljena pravila i strukture
 • Ključni elementi reforme su naglasak na transparentnost i komunikaciju i još veći fokus na rast i radna mjesta
 • Ključna područja ulaganja (25 % proračuna izdvojeno je za istraživanje i inovacije, a 30 % za ekološke infrastrukture i mjere za borbu protiv klimatskih promjena)
 • Proračun: 347 milijardi EUR
 • Postignuća

2014. - 2020.