Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Prijevara

Osim što je dio općih napora u borbi protiv organiziranog kriminala, borba protiv prijevare i korupcije obuhvaća suzbijanje protuzakonitih aktivnosti koji negativno utječu na financijske interese Europske unije (EU-a). Ona počiva na dva temelja:

 • člancima 67., 82. i 87. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na području policijske i pravosudne suradnje u pitanjima kriminala
 • člancima 310., 324. i 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se odnose na aktivnosti koje utječu na financijske interese EU-a

Financijski interesi EU zaštićeni su nizom propisa o sprječavanju prijevara, kao i putem Europskog ureda za sprječavanje prijevara (OLAF-a), neovisnog tijela zaduženog za borbu protiv prijevara od 1999. OLAF je odgovoran za vođenje administrativnih istraga za borbu protiv prijevara u bliskoj suradnji s pravosudnim i administrativnim vlastima država članica, uključujući istražne službe i policiju.