Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Dodavanje

Dodavanje je jedno od načela u podlozi funkcioniranja Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Načelo nalaže da doprinos iz Fondova ne smije zamijeniti javnu ili ekvivalentnu strukturnu potrošnju države članice u regijama na koje se to načelo odnosi. Drugim riječima, financijske alokacije iz Strukturnih i investicijskih fondova ne smiju rezultirati smanjenjem nacionalne strukturne potrošnje u tim regijama, već moraju biti dodatak nacionalnoj javnoj potrošnji. Načelo dodavanja verificira se u državama članicama u kojima u manje razvijenim regijama živi najmanje 15 % stanovništva zbog razmjera financijskih resursa koji im se alociraju.

Na početku programskog razdoblja u sporazumu o partnerstvu predviđa se razina potrošnje koju će država članica održavati tijekom programskog razdoblja ('ex ante' verifikacija). Komisija će verificirati usklađenost svake države članice s načelom dodavanja 2018., na sredini programskog razdoblja, te 2022., na kraju tog razdoblja.

Dodatne informacije