Prijevozna i energetska mreža

Prijevozne usluge i infrastruktura izravno pogoduju građanima i gospodarstvu. Pametna mobilnost, višemodalni prijevoz, čist prijevoz i gradska mobilnost prioriteti su kohezijske politike tijekom razdoblja financiranja od 2014. do 2020. Kohezijska politika podupire ulaganja u infrastrukturu za pametne sustave distribucije, skladištenja i prijenosa energije (osobito u manje razvijenim regijama).

Održivi prijevoz i mobilnost

Poticanje održivog prijevoza i uklanjanje uskih grla u ključnim prijevoznim infrastrukturama jedan je od jedanaest tematskih ciljeva kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020.  Dostupna je podrška iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF-a) i Kohezijskog fonda u obliku sufinanciranja projekata povezanih sa sljedećim prioritetima ulaganja prema tematskom cilju 7:

  • Podrška višemodalnom jedinstvenom europskom prometnom području ulaganjem u transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T)
  • Poboljšanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorova s TEN-T infrastrukturom, uključujući višemodalne čvorove (samo ERDF)
  • Razvoj i poboljšanje ekološki osviještenih sustava prijevoza (uključujući onih s manjom razinom buke) i sustava prijevoza s malim udjelom ugljika, uključujući unutarnje plovne putove i morski prijevoz te zrakoplovnu infrastrukturu, radi poticanja održive regionalne i lokalne mobilnosti
  • Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih mreža te promicanje mjera za smanjenje buke.

Podršku EU-a moguće je dobiti i za ulaganja u prijevoz s malim udjelom ugljika u sklopu tematskog cilja koji podržava prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika u svim sektorima, osobito za poticanje održivog višemodalnog gradskog prijevoza (tematski cilj 4).

Da bi se tim ulaganjima postigao najveći mogući učinak, tijekom razdoblja od 2014. do 2020. osobit se naglasak stavlja na potrebu za solidnim strateškim okruženjem (što obuhvaća uvjet da države članice donesu "sveobuhvatni prometni plan" u kojem se izlaže na koji će način projekti pridonijeti razvoju jedinstvenog europskog prometnog područja te transeuropske prometne mreže). 

Energetska infrastruktura i povezanost

Ulaganja u infrastrukturu za pametne sustave distribucije, skladištenja i prijenosa energije također su obuhvaćena tematskim ciljevima kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. Dostupna je podrška iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF-a) u obliku sufinanciranja projekata, uglavnom u slabije razvijenim regijama, povezanih sa sljedećim prioritetima ulaganja prema tematskom cilju 7:

  • poboljšanje energetske učinkovitosti i sigurnosti opskrbe razvojem pametnih sustava za distribuciju, skladištenje i prijenos energije te integracijom energije proizvedene iz obnovljivih izvora

Ulaganja mogu biti u projekte vezane i uz električnu energiju i uz plin koji pridonose razvoju pametnih sustava i komplementarni su s ulaganjima za potporu prijelazu na gospodarstvo s manjim udjelom ugljika. Preduvjet koji država članica mora zadovoljiti da bi mogla primiti potporu jest postojeći sveobuhvatni plan u kojem se opisuju nacionalni prioriteti u području energetske infrastrukture u skladu s trećim paketom propisa o unutarnjem energetskom tržištu i desetogodišnjim planom razvoja mreže na području cijele Unije u kojem se navode realistični i zreli kanali za projekte za koje se traži potpora iz ERDF-a.

Podršku je moguće dobiti i za ulaganja u pametne sustave za distribuciju električne energije te u distribuciju (i proizvodnju) energije iz obnovljivih izvora u skladu s tematskim ciljem 4 (gospodarstvo s malim udjelom ugljika).


Za oba spomenuta ulaganja u prijevoz i energiju potrebno je podršku u okviru kohezijske politike planirati u bliskoj suradnji i uz podršku Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a) i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI-ja) da bi se zajamčila komplementarnost različitih vrsti infrastrukture te optimalne veze između njih na lokalnoj, nacionalnoj, makroregionalnoj i europskoj razini.
Očekuje se da će se veći dio ulaganja u tom području financirati iz privatnih izvora ulaganja uz dodatak javnih izvora kad je to potrebno. Prema pravilima državne pomoći, financiranje iz javnih izvora nije zamjena za privatna ulaganja, već dodatak njima i način da se iskoriste takva ulaganja.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020