Kultura

Kultura se nalazi u samom srcu bogate europske baštine i povijesti te ima važnu ulogu u povećavanju atraktivnosti destinacija te jačanju jedinstvenog identiteta određenih lokacija. Kultura i kreativnost mogu biti važni poticatelji i nositelji inovacija, kao i važan izvor poduzetništva. Kultura je ključni poticatelj prihoda od turizma, a kulturni turizam jedna je od najvećih i najbrže rastućih turističkih grana u cijelome svijetu. Kultura ima važnu ulogu i u promicanju društvenog uključivanja.

Dodatni alati

 

Koje su kulturne i kreativne gospodarske grane?

Kulturne i kreativne gospodarske grane obuhvaćaju razne poslovne djelatnosti koje utječu i na kulturu i na gospodarstvo, a osobito:

 • umjetnost i arhitekturu
 • web-dizajn i grafički dizajn
 • izdavaštvo
 • računalne igre i multimedija
 • glazbu i zabavu
 • umjetnički obrti i modni dizajn
 • film
 • oglašavanje i odnose s javnošću

Zašto uložiti?

Kultura i kreativnost nisu ograničeni na umjetničku vrijednost. Upotrebom strukturnih i investicijskih fondova EU-a može se iskoristiti njihov potencijal za razvoj u svrhu otvaranja novih radnih mjesta i rasta u svim regijama i gradovima Europe. Na primjer:

 • razvoj klastera kreativnih djelatnosti, kreativnih inkubatora te digitalizacija kulturnih sadržaja pokazali su se kao vrlo korisni čimbenici u poticanju prelaska na gospodarstvo utemeljeno na znanju i na usluge
 • ulaganja u kulturu udahnula su, putem osmišljavanja novih proizvoda i usluga, nov duh u djelatnosti koje su propadale. Te vrste ulaganja, u sklopu širih regionalnih strategija inovacija, mogu u perifernim regijama omogućiti stvaranje gospodarskih niša više vrijednosti.

Programsko razdoblje 2007. – 2013.

EU je od 2007. do 2013. uložio više od 6 milijardi eura u kulturne i kreativne djelatnosti, i to kako slijedi:

 • 3 milijarde eura za zaštitu i očuvanje kulturne baštine
 • 2,2 milijarde eura u razvoj kulturne infrastrukture
 • 775 milijuna eura za potporu uslugama u kulturi

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020., koje je usmjereno prema jačanju konkurentnosti, rastu i otvaranju radnih mjesta, državnim i regionalnim vlastima preporučuje se da:

 • pomoć iz EFRR-a usmjere na razvoj novih kulturnih sektora koji su blisko povezani s inovacijama i kreativnošću
 • iskoriste ulaganja u kulturnu baštinu za razvoj i podržavanje klastera kreativnih djelatnosti, npr. usmjeravajući se na poboljšanje "korisničkog doživljaja" putem digitalne tehnologije
 • potiču sinergije s drugim fondovima, kao što su okvirni program Kreativna Europa, Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća (COSME), Obzor 2020., okvirni program za istraživanje i inovacije, Europski savez kreativnih industrija, nacionalni i/ili regionalni programi za kulturne i kreativne djelatnosti te drugi mogući izvori financiranja