Politika tržišnog natjecanja

Pri financiranju u okviru kohezijske i regionalne politike moraju se, u slučajevima gdje je to potrebno, poštovati pravila o državnim potporama.

Člankom 107. Ugovora o funkcioniranju EU-a pdf zabranjuju se mjere državnih potpora koje:

a) uključuju prijenos državnih sredstava
b) podrazumijevaju davanje gospodarske prednosti poduzećima
c) narušavaju tržišno natjecanje selektivno dajući prednost nekim korisnicima na štetu drugih
d) utječu na trgovinu među državama članicama EU-a.

Za dodatne informacije vidi Priručnik o državnim potporama pdf.