Učinkovita javna uprava

Sredstva kohezijske politike EU-a investiraju se u institucionalno proširenje mogućnosti i reforme na temelju "Tematskog cilja 11" (potpuni popis 11 tematskih ciljeva za razdoblje financiranja od 2014. do 2020. potražite ovdje) i Tehničke pomoći za jačanje administrativnog kapaciteta za upravljanje fondovima.

Tematski ciljevi 11

Cilj je stvaranje institucija koje su stabilne i predvidljive, no istodobno i dovoljno fleksibilne da reagiraju na brojne društvene izazove, institucije koje su otvorene za dijalog s javnošću te sposobne provoditi nova rješenja i pružati bolje usluge. . Ulaganja u strukture, ljudski kapital te sustave i alate u javnom sektoru usredotočena su na učinkovitiji organizacijski proces, moderno upravljanje, motivirane i sposobne javne službenike i suce.

Podrška za reforme javne uprave putem kohezijske politike povezana je s Preporukama karakterističnim za državu, Programima prilagodbe gospodarstva (ako je primjenjivo) i Programima nacionalnih reformi.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Ključne aktivnosti za Europski socijalni fond:

ulaganje u institucionalni kapacitet i učinkovitost javne uprave i javnih servisa (na svim razinama vlasti) s ciljem reformi, bolje regulacije i dobrog upravljanja:

  • reforme koje jamče bolje zakonodavstvo, sinergije između politike i učinkovitog upravljanja javnom politikom te transparentnost, integritet i odgovornost u javnoj upravi i trošenju javnih sredstava;
  • razvoj i implementacija strategija i politika ljudskih resursa;
  • poticanje učinkovitosti administrativnih usluga;

Izgradnja kapaciteta za dionike koji nude socijalne politike i politike vezane uz zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo te sektorske i teritorijalne ugovore za mobilizaciju reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini:

  • povećanje kapaciteta dionika, kao što su socijalni partneri i nevladine organizacije, da bi učinkovitije sudjelovali u zapošljavanju, obrazovanju i socijalnim politikama;
  • razvoj sektorskih i teritorijalnih ugovora u domenama zapošljavanja, društvene uključivosti, zdravstva i obrazovanja na svim teritorijalnim razinama.

Ključne aktivnosti za Europski fond za regionalni razvoj:

  • Jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava te javnih servisa povezanih s provedbom EFRR-a i u svrhu podrške aktivnostima u institucionalnom kapacitetu i učinkovitoj javnoj upravi uz podršku EFRR-a, uključujući nabavu opreme i infrastrukture (gdje je to potrebno) radi modernizacije javnih servisa u područjima kao što su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalne politike i carina.
  • Financirati se može i administrativni kapacitet povezan s Europskom teritorijalnom suradnjom

Ključne aktivnosti za Kohezijski fond:

  • Jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava i javnih servisa povezanih s provedbom Kohezijskog fonda.

Tehnička pomoć

Uz ulaganja u učinkovitu javnu upravu na temelju Tematskih ciljeva 11, tehnička je pomoć dostupna tijelima koja upravljaju ESI fondovima i koriste ih da bi jednostavnije izvršavali zadatke dodijeljene na temelju različitih uredbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Tehnička pomoć podržava i aktivnosti osmišljene za smanjenje administrativnog opterećenja korisnika, aktivnosti koje jačaju kapacitet korisnika pri korištenju ESI fondova te aktivnosti koje osnažuju kapacitete relevantnih partnera.

Komisija je pokrenula nekoliko inicijativa radi pružanja podrške provedbi fondova, uključujući sustav razmjene TAIEX REGIO PEER 2 PEER i pružanje obuke o pravilima i propisima ESI fondova za stručnjake iz zemalja članica te seminare o mjerama za borbu protiv prijevare i korupcije vezane uz upravljanje fondova.

Intervencije tehničke pomoći usredotočuju se samo na provedbu ESI fondova (na primjer, osnaživanjem ljudskih resursa potrebnih za upravljanje fondovima, zapošljavanje savjetnika za istraživanja, pripremu projekta ili nadzor/procjenu aktivnosti, obuku, umrežavanje itd.), stoga su ograničene na programsko razdoblje. Tematski cilj 11 sveobuhvatan je i dugoročan. Fokus je na autentičnoj reformi i sistemičnoj promjeni radi unaprjeđenja uspješnosti javne uprave ovisne o upravljanju fondovima EU-a.

Poveznice