Smjernice za države članice o sastavljanju izjave o upravljanju i godišnjeg sažetka

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/08/2015

Upravljačko tijelo mora sastaviti izjavu o upravljanju i godišnji sažetak u skladu s člankom 59. stavkom 5. točkama (a) i (b) Financijske uredbe i člankom 125. stavkom 4. točkom (e) Uredbe o zajedničkim odredbama. Ti dokumenti pridonose jačanju unutarnje kontrole na razini države članice za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova i povećanju odgovornosti u okviru sustava podijeljenog upravljanja.
Svrha je ovoga dokumenta pružiti praktične smjernice za države članice o njihovim odgovornostima u pogledu sastavljanja izjave o upravljanju i godišnjeg sažetka2.

Model za izjavu o upravljanju utvrđen je u Prilogu VI. Provedbenoj uredbi Komisije.
Izjava o upravljanju sastoji se od dva dijela:
– same izjave koja u skladu s Financijskom uredbom sadržava tri elementa povezana s financijskim izvještajima, odnosno uporabu izdataka koji su uneseni u te izvještaje te zakonitost i pravilnost tih izdataka na temelju jamstava koja daje sustav upravljanja i kontrole (odjeljak 1.1. u nastavku) i
– potvrde upravljačkog tijela o učinkovitom i sukladnom funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole u pogledu niza ključnih čimbenika: primjerenog otklanjanja nepravilnosti otkrivenih u financijskim izvještajima, uključujući u slučaju tekuće procjene zakonitosti i pravilnosti izdataka; podataka koji se odnose na pokazatelje, ključne etape i napredak programa; učinkovitih i razmjernih mjera protiv prijevara; nepostojanja neprikazanih pitanja koja bi mogla naštetiti ugledu kohezijske politike (odjeljak 1.2. u nastavku).
Izjava o upravljanju sastavlja se za svaki program zasebno i odnosi se na provedbu programa tijekom cijele obračunske godine. Izjava o upravljanju trebala bi biti u skladu s godišnjim sažetkom. U slučaju programa financiranih iz više fondova, kada bi se financijski izvještaji trebali dostavljati Komisiji za svaki fond zasebno, upravljačko bi tijelo trebalo sastaviti jedinstvenu izjavu o upravljanju.

Publications