Smjernice za države članice o godišnjem izvješću o kontroli i revizorskom mišljenju

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 09/10/2015

Cilj je ovog dokumenta pružiti smjernice u pogledu godišnjih izvješća o kontroli i mišljenja koje države članice dostavljaju Komisiji, kako je predviđeno člankom 127. stavkom 5. Uredbe o zajedničkim odredbama. Smjernice su primjenjive na europske strukturne i investicijske fondove, osim Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i slijede strukturu modelâ godišnjih izvješća o kontroli i revizorskih mišljenja iz Priloga VIII. i IX. Provedbene uredbe Komisije.
Izjava o upravljanju, godišnji sažetak (za oboje je odgovorno upravljačko tijelo) i računima (za koje je odgovorno tijelo za ovjeravanje) te godišnje izvješće o kontroli i revizorsko mišljenje tijela za reviziju važni su elementi s pomoću kojih Komisija dobiva razumno jamstvo u pogledu ispravnog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova u državama članicama, zakonitosti i pravilnosti prijavljenih izdataka te točnosti, potpunosti i istinitosti računa.

Publications