Smjernice za države članice o provjerama upravljanja

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Cilj je ovog dokumenta dati smjernice o pojedinim praktičnim aspektima primjene članka 125. stavka 4. točke (a) i stavka 5. CPR-a kao i članka 23. ETS-a. On bi trebao služiti državama članicama kao referentni dokument za primjenu tih članaka. Ove su smjernice primjenjive na europske strukturne i investicijske fondove, osim na EPFRR. Državama članicama preporučuje se da se pridržavaju ovih smjernica, uzimajući u obzir svoje vlastite organizacijske strukture i postupke kontrole. Smjernice sadržavaju niz dobrih praksi koje upravljačko tijelo i tijela navedena u članku 23. stavku 4. ETS-a mogu primijeniti, uzimajući u obzir specifičnosti svakog sustava upravljanja i kontrole. Revizije Komisije provedene u programskim razdobljima 2000. – 2006. i 2007. – 2013. pokazale su moguće koristi takvog dokumenta.

Ovim smjernicama obuhvaćeni su regulatorni zahtjevi, opća načela i svrha provjera, tijela odgovorna za njihovo provođenje, određivanje trenutka provjere, područje primjene i iscrpnost provjera, organizacija provjera na licu mjesta, zahtjev za evidenciju obavljenih provjera i povjeravanje zadataka provjera vanjskim izvršiteljima. Detaljniji primjeri dobre prakse navode se za nekoliko posebnih područja, npr. javnu nabavu i programe potpore, koja su ponekad bila problematična u državama članicama. One sadržavaju i informacije o provjerama upravljanja u područjima financijskih instrumenata, projekata kojima se ostvaruju prihodi i ETS-a. Obuhvaćena su i pitanja trajnosti operacija, ravnopravnosti i nediskriminacije te okoliša.

S obzirom na velike razlike u pogledu organizacijskih struktura među državama članicama, u ovom dokumentu nije moguće obuhvatiti svaku situaciju. Provjere upravljanja odgovornost su upravljačkog tijela ako se provode u skladu s člankom 125. stavkom 4. točkom (a) CPR-a i u skladu s člankom 23. stavkom 3. ETS-a. Upravljačko tijelo može delegirati zadatke posredničkim tijelima. U skladu s time, kad se u napomeni upućuje na upravljačko tijelo, upućivanje se može odnositi i na posrednička tijela ako je upravljačko tijelo delegiralo neke ili sve zadatke provjere upravljanja. U drugim slučajevima, povezanima s programima ETS-a, za provjere upravljanja odgovorne su države članice, treće zemlje ili područja koji imenuju tijelo ili osobu u skladu s člankom 23. stavcima 3. i 4. ETS-a.

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje korisnika europskih strukturnih i investicijskih fondova, potrebno je naglasiti da se razmjena informacija između korisnika i upravljačkog tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela može provoditi s pomoću sustava elektroničke razmjene podataka. Pravila u zakonodavnom paketu 2014. – 2020. povezana s inicijativom e-kohezije oblikovana su tako da se državama članicama i područjima omogućuje pronalaženje rješenja u skladu s njihovom organizacijskom i institucijskom strukturom te posebnim potrebama, definirajući pritom jedinstvene minimalne zahtjeve.

 

 

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications