KOMUNIKACIJA o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

U ovoj se Komunikaciji utvrđuju potrebe i potencijal za pametan, održiv i uključiv rast u jadranskoj i jonskoj regiji. Njome se pruža okvir za koherentnu makroregionalnu strategiju i akcijski plan kojima se ti izazovi i mogućnosti rješavaju suradnjom među zemljama sudionicama.

Regija je funkcionalno područje određeno prvenstveno jadranskim i jonskim morskim bazenom. Obuhvaća i važno područje kopnene površine, a morsko, obalno i kopneno područje čine međusobno povezan sustav. Zbog pojačanog kretanja robe, usluga i osoba nakon pristupanja Hrvatske EU-u te uz mogućnost da druge zemlje iz regije pristupe EU-u važnu ulogu imaju zaleđa luka. Pozornost na poveznicama kopna i mora naglašava utjecaj neodrživih aktivnosti na kopnu na obalna područja i morske ekosustave.

S više od 70 milijuna stanovnika regija ima važnu ulogu u jačanju geografskog kontinuiteta u Europi. Strategija se nadovezuje na Jadransko-jonsku inicijativu koja obuhvaća osam zemalja. Karta je u prilogu. Strategiji se mogu priključiti i drugi partneri iz regije.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications