Europski strukturni i investicijski fondovi 2014-2020

Člankom 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da, radi jačanja svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, Unija nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija te zaostalost regija ili otoka koji su u najnepovoljnijem položaju, a posebna pozornost poklanja se ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, između ostalog najudaljenijim regijama, najsjevernijim regijama s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otocima, pograničnim i planinskim regijama.

Europski Strukturni i Investicijski Fondovi za razdoblje od 2014. do 2020.: službeni tekstovi i komentari hr pdf

 

Sljedeće uredbe objavljene su u Službenom listu Europske unije (Eur-Lex). Poveznica s Eur-Lexom omogućuje pristup bibliografskom opisu s cijelim tekstom, ispravkom i dodacima (ako postoje) i svim drugim korisnim informacijama poput onih o postupku i odnosima među dokumentima.

Regio WikiOsim što možete preuzeti cijeli tekst zakonodavstva o regionalnoj politici InfoRegio, sada možete pristupiti i interaktivnoj bazi podataka pravnih tekstova i smjernica pod nazivom javna baza podataka regulatornog okvira. Ona nudi mogućnost dinamičnog kretanja kroz primarno zakonodavstvo, sekundarno zakonodavstvo i smjernice. Imajte na umu da je ta nova funkcionalnost dostupna samo na engleskom jeziku.

Želite li pristupiti aplikaciji, morat ćete se prvo registrirati. Navedeni postupak, koji je sam po sebi razumljiv vrlo je jednostavan i brz.

Uredba o zajedničkim odredbama

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Vidi također dodatne izjave objavljene u Službenom listu.

Uredba o EFRR-u

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Vidi također dodatne izjave objavljene u Službenom listu.

Uredba o ESF-u

Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Uredba o ETS-u

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Uredba o EGTS-u

Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Uredba o Kohezijskom fondu

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Uredba o EPFRR

1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Uredba o EFPR

Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu