JASPERS: zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama

Dodatni alati

 

Što je JASPERS?

 • partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD))
 • u okviru ovog instrumenta zemlje korisnice dobivaju neovisan savjet koji im služi kao pomoć u pripremi visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz dva strukturna i investicijska fonda EU-a (Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda)

Pomoć u sklopu instrumenta JASPERS može uključivati:

 • potporu za pripremu projekta u fazi od identifikacije projekta do podnošenja zahtjeva za dodjelom bespovratnih sredstava EU-a
 • neovisni pregled kvalitete projekata
 • ocjenu predane dokumentacije koja se odnosi na sve velike projekte i koja je dostavljena izravno Europskoj komisiji
 • horizontalne potpore i potporu strateškim projektima
 • izgradnju kapaciteta, uključujući Stručni centar
 • potporu provedbi
 • projekte u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe, uglavnom u željezničkom i cestovnom sektoru
 • Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU) kroz pregled i obradu zahtjeva

Koji projekti udovoljavaju uvjetima za dobivanje pomoći u okviru instrumenta JASPERS?

JASPERS je namijenjen infrastrukturnim projektima koji su u Uredbi o zajedničkim odredbama definirani kao „veliki” projekti – na primjer, projekti povezani s cestama, željeznicama, vodama, otpadom, energijom i gradskim prijevozom. Kad je riječ o malim zemljama gdje neće baš biti projekata te veličine, JASPERS je namijenjen najvećim projektima.

Radi dobivanja informacija potencijalni korisnici trebali bi se obratiti upravnom tijelu koje je odgovorno za koordinaciju strukturnim fondovima EU-a u njihovoj zemlji.

Kako je JASPERS organiziran?

Osoblje koje će raditi u okviru instrumenta JASPERS zapošljava se na temelju partnerskog dogovora: Komisija osigurava sredstva koja se koriste za zapošljavanje stručnog osoblja dok druga dva partnera – EIB i EBRD – izravno upućuju osoblje.

JASPERS je podijeljen na sedam segmenata:

 • ceste;
 • željeznice, zračni i pomorski prijevoz;
 • vodu i otpad;
 • energiju i kruti otpad;
 • pametni razvoj;
 • Centar za umrežavanje i Stručni centar;
 • neovisni pregled kvalitete (NPK).

Dio osoblja koje je zaposleno u okviru instrumenta JASPERS radi u sjedištu koje se nalazi pri EIB-u u Luxembourgu, no postoje i tri regionalna centra u Varšavi, Beču i Bukureštu u kojima radi oko 70 % djelatnika kako bi bili blizu korisnicima i kako bi mogli pružiti učinkovitiju uslugu

 • regionalni centar u Varšavi pokriva Poljsku, Estoniju, Latviju, Litvu
 • regionalni centar u Beču pokriva Češku Republiku, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju i Maltu
 • regionalni centar u Bukureštu pokriva Rumunjsku i Bugarsku

Stručnjaci koji se nalaze u Luxembourgu prema potrebi mogu raditi u bilo kojoj državi članici koja je korisnica.