Posebni instrumenti potpore

Dodatni alati

 

Unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. Europska komisija (Glavna uprava za regionalnu politiku) u suradnji sa skupinom Europske investicijske banke i ostalim financijskim institucijama razvila je četiri zajedničke inicijative kako bi kohezijska politika bila učinkovitija i održivija. Svrha dviju inicijativa promicanje je instrumenata financijskog inženjeringa (JEREMIE i JESSICA), a ostale dvije (JASPERS i JASMINE) služe kao instrumenti tehničke pomoći.

 • JASPERS :- zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama instrument je tehničke pomoći dvanaest država članica EU-a koje su pristupile EU-u 2004. i 2007; njime se dotičnim državama članicama pruža potrebna potpora za izradu visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a
 • JEREMIE :zajednička europska sredstva za mikro, mala i srednja poduzeća inicijativa je Europske komisije koju je razvila zajedno s Europskim investicijskim fondom; potiče uporabu instrumenata financijskog inženjeringa kako bi se MSP-ovima olakšao pristup financiranju intervencijama strukturnih fondova.
 • JESSICA: zajednička europska potpora održivom ulaganju u gradska područja inicijativa je Europske komisije koju je razvila u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) i Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB); njome se pruža potpora održivom urbanom razvoju i regeneraciji mehanizmima financijskog inženjeringa.
 • JASMINE : zajedničkim djelovanjem za potporu mikrofinancijskim institucijama u Europi cilj je pružiti i tehničku pomoć i financijsku potporu nebankarskim davateljima mikrokredita te im pomagati da poboljšaju kvalitetu svojega poslovanja, da se prošire te da postanu održivi; inicijativom JASMINE nastoji se i poticati dobru praksu u području mikrokredita te izraditi kodeks dobrog ponašanja za mikrokreditne institucije.

Popratni dokumenti

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Contact

  Europska komisija - Glavna uprava za regionalnu politiku
  Odjel B3 - Financijski instrumenti i odnosi s međunarodnim financijskim institucijama
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel: +32 2 29 91298/ 68125
  Faks: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu