Financijsko upravljanje

Iako su strukturni fondovi dio proračuna EU-a, način na koji se oni koriste temelji se na sustavu zajedničke odgovornosti između Europske komisije i nacionalnih nadležnih tijela:

 • Komisija pregovara i odobrava razvojne programe koje predlažu države članice EU-a te dodjeljuje sredstva
 • države članice/regije EU-a upravljaju programima, provode ih odabirući projekte, kontroliraju ih i ocjenjuju
 • Komisija je uključena u praćenje programa i ona dodijeljuje i isplaćuje odobrene izdatke te provjerava sustave kontrole

Za svaki operativni program nacionalno nadležno tijelo imenuje sljedeća tijela:

 • upravno tijelo (nacionalno, regionalno ili lokalno javno tijelo ili javno/privatno tijelo koje upravlja operativnim programom)
 • certifikacijsko tijelo (nacionalno, regionalno ili lokalno javno tijelo ili tijelo koje ovjerava izjavu o izdacima i zahtjeve za plaćanje prije njihovog slanja Komisiji)
 • revizorsko tijelo (nacionalno, regionalno ili lokalno javno tijelo ili tijelo za svaki operativni program koje nadgleda učinkovito funkcioniranje sustava upravljanja i praćenja.

Preuzete obveze

Proračunske obveze za operativne programe izračunavaju se po godišnjem udjelu, po fondu i po cilju. Komisija dodjeljuje prvi godišnji udio prije donošenja operativnog programa. Nakon toga dodjeljuje udjele svake godine do 30. travnja.

Automatski opoziv

Dio proračunske obveze Komisija automatski opoziva ako je on neiskorišten ili ako nije zaprimljen zahtjev za plaćanje do kraja treće godine nakon godine proračunske obveze.

Uvjeti financiranja

Gornje granice sufinanciranja

Najviše stope sufinanciranja:

 • Slabije razvijene regije: 80 ili 85 % (za dodatne informacije vidjeti članak 120. Uredbe 1303/2013)
 • Tranzicijske regije: 60 %
 • Razvijenije regije: 50 %
 • Kohezijski fond: 85 %
 • Europska teritorijalna suradnja: 85 %

Prihvatljivi izdaci

Prihvatljivi izdaci su oni izdaci nastali u razdoblju od 1. 1. 20014. do 31. 12. 2023. Sufinancirane transakcije ne smiju se provesti prije početnog datuma prihvatljivosti. Pravila se određuju na nacionalnoj razini osim u slučajevima kada se u posebnim pravilima fondova predviđaju drugačija pravila.

Arhiva