URBACT

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Informacije o programu URBACT III

URBACT III je program europske teritorijalne suradnje (2014. – 2020.) sufinanciran sredstvima Europske unije (gotovo 75 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj).

URBACT III djelovat će kao program za razmjenu i učenje koji promiče održivi urbani razvoj. Omogućit će europskim gradovima da zajednički razvijaju rješenja za urbana pitanja i razmjenjuju dobre prakse, lekcije i rješenja sa svim dionicima uključenima u urbanu politiku diljem Europe. Programom će biti obuhvaćeno svih 28 država članica Europske unije kao i dvije države-partneri – Norveška i Švicarska.

URBACT III će olakšati razmjenu znanja i dobre prakse između gradova i drugih razina vlasti s ciljem promicanja integriranog održivog razvoja i povećanja djelotvornosti regionalne i kohezijske politike. Tako će URBACT III pridonijeti postizanju ciljeva strategije Europa 2020. kroz stvaranje mehanizma za razvoj znanja i vještina dionika uključenih u pripremu i provedbu urbanih politika. Znanja i vještine usvojeni kroz sudjelovanje u programu URBACT III doprinijet će osnaživanju i oživljavanju europskih gradova te pomoći u rješavanju niza novih urbanih pitanja koja se odnose na pametan, održiv i uključiv rast (tri prioriteta strategije Europa 2020.).

Predložena strategija, ciljevi i glavne intervencije programa URBACT III

Kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju urbana područja, gradske vlasti trebaju trajno unaprjeđivati i jačati znanja i vještine koje će im omogućiti razvoj i provedbu održive integrirane politike. Ti poboljšani kapaciteti pozitivno će utjecati na provedbu Operativnih programa u programskom razdoblju 2014. – 2020., tijekom kojeg će se raditi na jačanju urbane dimenzije kohezijske politike. URBACT III će omogućiti razmjenu znanja i iskustava između izabranih dužnosnika, službenika i drugih dionika u gradovima, doprinoseći kvalitetnijem planiranju i provedbi integriranih urbanih pristupa u europskim gradovima.

Program URBACT III strukturiran je oko četiri glavna cilja:

1. Sposobnost za provođenje politika: povećati sposobnost gradova za provođenje održivih urbanih politika i prakse na integriran i participativan način.

2. Planiranje politika: poboljšati planiranje održivih strategija i akcijskih planova u gradovima.

3. Provedba politika: poboljšati provedbu integriranih i održivih urbanih strategija i akcijskih planova u gradovima.

4. Prikupljanje i razmjena znanja: osigurati stručnjacima i donositeljima odluka na svim razinama veću dostupnost i mogućnost razmjene znanja o svim vidovima održivog urbanog razvoja u svrhu poboljšanja politika urbanog razvoja.

Radi postizanja tih ciljeva, kroz program URBACT III provodit će se tri vrste intervencija: transnacionalna razmjena, izgradnja kapaciteta te kapitalizacija i diseminacija. Svaka od tih intervencija utemeljena je na rezultatima programa URBACT II.

Usredotočenost na tematske ciljeve 

Iako su vrsta i priroda urbanih pitanja drukčiji u svakom gradu, URBACT III posebice će biti usredotočen na nekoliko zajedničkih tema s kojima se svi europski gradovi suočavaju.

 • Tematski cilj 1: jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije
 • Tematski cilj 4: potpora prijelazu na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika u svim sektorima
 • Tematski cilj 6: zaštita okoliša i poticanje učinkovitog korištenja resursa
 • Tematski cilj 8: promicanje održiva i kvalitetna zapošljavanja te potpora mobilnosti radne snage
 • Tematski cilj 9: promicanje društvenog uključivanja i borba protiv siromaštva

Ta usredotočenost postići će se usmjeravanjem poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa URBACT III ka ostvarivanju navedenih tematskih ciljeva.

Očekivani utjecaj

 • Urbani stručnjaci u gradovima imaju povećana znanja i sposobnosti u pogledu integriranih pristupa održivom urbanom razvoju
 • Gradovi imaju osmišljene integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja
 • Gradovi kvalitetnije provode integrirane planove održivog urbanog razvoja
 • Stručnjaci i donositelji odluka na svim razinama imaju povećan pristup tematskim znanjima programa URBACT o održivom urbanom razvoju te ih primjenjuju

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003