Operativni program 'Promet' za Hrvatsku

Hrvatska

Dodatni alati

 

Od 1. srpnja 2013. godine Hrvatska postaje 28. članica Europske Unije. Nakon pridruživanja, sredstva iz pretpristupnog IPA fonda 'Promet' pretvaraju se u konvergentni program su-financiran od strane kohezijskih fondova. Program pokriva teritorij cijele Hrvatske.Program se nakon pridruživanja nastavlja za period od 6 mjeseci, u cilju potpunog pokrića sedmogodišnjeg programskog razdoblja od 2007-2013 god. Odluka kojom se odobrava program očekuje se na jesen 2013.god.

1. Namjera programa

Program će doprinijeti razvoju modernog prometnog sustava i povećati dostupnost regija.Zbog svog geografskog položaja Republika Hrvatska je iznimno značajna za uspostavu učinkovitih veza između Zapadne Europe i Balkana, te veza između područja Srednje Europe i Jadranskog mora i Sredozemlja. Modernizacija prometnog sektora predstavlja ne samo preduvjet za untarnji razvoj, već ujedno i odlučujući faktor Hrvatske konkurentnosti u samoj regiji.

Program doprinosi:

 • bolju integraciju hrvatske željezničke mreže sa europskom kroz unaprjeđenje prometne infrastrukture u željezničkom i sektoru unutarnje plovidbe (primarno TEN-T koridor ali i unaprjeđenjem regionalnih veza);
 • u većoj mjeri balansiran razvoj transportne mreže kroz implementaciju aktivnosti koje osiguravaju jednak omjer investicija u cestovnom sektoru i drugim prometnim sektorima, prvenstveno u sektoru željezničkog prometa

2. Očekivani rezultati programa

Očekivani rezultati programa su:

 • bolja integracija hrvatske željezničke mreže u  TEN-T koridor
 • povećanje/poboljšanje interoperabilnosti uzduž hrvatske željezničke mreže
 • uspostavljanje mreže sa efikasnijim i fleksibilnijim prometnim sustavom koji je međunarodno povezan i omogućuje veću trgovinu unutar EU i drugih tržišta
 • održivi prometni sustav na terioriju cijele Hrvatske<
 • poboljšanje povezanosti regionalnih i nacionalnih prometnih mreža
 • poticanje uporabe  manje zagađujućih prometnih  sredstava
 • unaprjeđenje uvjeta u prometu i sigurnosti na plovnim putovima

 

Neki od očekivanih rezultata nakon istjeka implementacijskog razdoblja u 2016.god. su:

 • 3.800 stanovnika imat će pristup boljem prometnom servisu razvojem regionalne i prigradske željezničke mreže
 • vremenska udaljenost između Zagrebačke županije i Bjelovarsko –Bilogorske županije željezničkim putem snizit će se za 70 minuta
 • 54 km obnovljene željezničke pruge
 • 534 km praćenog sustava unutarnje plovidbe

3. Prioritetne osi

Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj
Cilj ove prioritetne osi je razviti i postupno povećati kvalitetu željeznice na TEN Koridoru X prometnoj mreži unutar Hrvatske, u cilju opsežnog i učinkovitog povezivanja zemlje sa europskim prometnim mrežama uz istovremenu harmonizaciju tehničko-operativnih standarda EU.
Regionalne i prigradske željezničke mreže bit će unaprijeđene, naročito uzduž TEN Koridora X, u skladu sa standardima EU.
Prioritetna os 2:  Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj
Cilj ove prioritetne osi je obnova plovnih puteva rijeke Save s ciljem postizanja kategorije IV plovnog statusa, uključujući usklađivanje s Riječnim informacijskim sustavom EU (RIS). Kvalitativna i tehnološka modernizacija hrvatskih riječnih luka pomoći će pri zadovoljavanju postojećih i očekivanih pormetnih zahtjeva. Luke će se povezati sa cestovnim i željezničkim koridorima kako bi se ostvarila bolja integracija s gospodarskim zaleđem i kako bi se stvorili preduvjeti za razvoj intermodalnog prometa.
Prioritetna os 3: Tehnička pomoć
Glavni cilj Prioritetne osi 3 je pružiti podršku za djelotvorno i učinkovito upravljanje i provedbu operativnog programa, podržati jačanje administrativnih kapaciteta koji su uključeni u provedbu programa. Ujedno će  pružiti podršku za uspješnu pripremu slijedećeg programskog razdoblja.

Financial and Technical information

Operativni program 'Promet' za Hrvatsku

Intervention Type

Operational Programme

CCI

2007HR161PO002

Number of decision

Final approval date

Breakdown of finances by priority axis

Priority Axis EU Investment National Public Contribution Total Public Contribution
1 Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj 221 634 478 39 111 968 260 746 446
2 Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj 7 862 500 1 387 500 9 250 000
3 Tehnička pomoć 7 486 327 1 321 117 8 807 444
Ukupan 236 983 305 41 820 585 278 803 890