Operativni program 'Okoliš' za Hrvatsku

Hrvatska

Dodatni alati

 

Od 1. srpnja 2013. godine Hrvatska postaje 28. članica Europske Unije. Nakon pridruživanja, sredstva iz pretpristupnog IPA fonda  "Okoliš" pretvaraju se u konvergentni program su-financiran od strane kohezijskog fonda.Program pokriva teritorij cijele Hrvatske.

Program se nakon pridruživanja nastavlja za period od 6 mjeseci, u cilju potpunog pokrića sedmogodišnjeg programskog perioda od 2007-2013 god. Odluka kojom se odobrava program očekuje se na jesen 2013.god.

1. Namjera programa

Komperativne analize ukazuju da je nedovoljna kvaliteta te nedostatak infrastrukture zaštite okoliša jedan od ključnih čimbenika koji dovode do nedovoljne razine zaštite okoliša, te da je to ujedno razlog zbog kojeg Hrvatska zaostaje za razvijenim zemljama Europske Unije u mnogim sektorima okoliša.

Program "Okoliš" podržava napore Hrvatske u cilju prilagodbe strogim investicijskim direktivama Europske Unije na području gospodarenja otpadom, kvalitete vode, industrijskog onečišćenja, prevencije i kontrole

2. Očekivani rezultati programa

Program će doprinijeti očuvanju prirodnog okoliša i njegovoj većoj zaštiti. Izgradnja i proširenje infrastrukture doprinijet će socijalnoj i gospodarskoj privlačnosti regija, stvoriti bolje uvjete života te ujedno pomoći u povećanju kvalitete života.

Neki od očekivanih rezultata nakon proteka implementacijskog roka u 2016.god. su:

  • 580.000 stanovnika bit će obuhvaćeno uslugom novih centara za gospodarenje otpadom
  • 70% smanjenja količina otpada odloženog na odlagališta (na razini županije)
  • 61.546 m2 saniranih odlagališta otpada
  • 20.000 stanovnika bit će priključeno na novu /obnovljenu javnu vodoopskrbnu mrežu
  • 44.500 stanovnika bit će priključeno na novu /obnovljenu mrežu odvodnje
  • 472.500 stanovnika bit će obuhvaćeno novim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda

3. Prioritetne osi

Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Glavni cilj Prioritetne osi 1 je poduprijeti uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ulaganjima u infrastrukturu gospodarenja otpadom, izgradnju centara za gospodarenje otpadom i/ili zatvaranje odnosno sanaciju lokacija visoko onečišćenih otpadom kao i postojeća odlagališta i 'crne točke'.

Projekti bit će implementirani u dva ključna područja intervencija:

1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj i regionalnoj razini

2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom – postojeća odlagališta i 'crne točke'

Prioritetna os 2:  Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Glavni cilj ove prioritetne osi je unaprijeđenje vodnogospodarske infrastrukture i povezanih usluga ulaganjima u izgradnju i/ili rekonstrukciju uređaja i građevina za pitku vodu kao i izgradnju /rekonstrukciju / dogradnju javnih sustava odvodnje.

Projekti bit će implementirani u dva ključna područja intervencija:

1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža

2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i

poboljšanje kanalizacijske mreže

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Glavni cilj Prioritetne osi 1 je pružiti podršku za djelotvorno i učinkovito upravljanje i provedbu operativnog programa, podržati jačanje administrativnih kapaciteta te podržati implementaciju, praćenje, evaluaciju, kontrolu i komunikacijske aktivnosti. Ujedno će pružiti podršku za uspješnu pripremu slijedećeg programskog razdoblja.

Financial and Technical information

Operativni program 'Okoliš' za Hrvatsku

Intervention Type

Operational Programme

CCI

2007HR161PO001

Number of decision

Final approval date

Breakdown of finances by priority axis

Priority Axis EU Investment National Public Contribution Total Public Contribution
1 Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog 73 944 906 13 049 105 86 994 011
2 Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama 199 094 853 35 134 386 234 229 239
3 Tehnička pomoć 8 059 252 1 422 224 9 481 476
Ukupan 281 099 011 49 605 715 330 704 726