Työmarkkinoilla menestymisen taitoja naisille

Tässä kaksivuotisessa hankkeessa naisia on autettu hankkimaan sellaisia taitoja ja osaamista, joita he tarvitsevat työllistyäkseen perinteisille miesvaltaisille aloille, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alalle ja muille teknisille aloille sekä yrittäjiksi.

Lisätyökalut

 
Naisia autetaan toteuttamaan yritys-, innovaatio-, työllisyys- ja hankeideoitaan Naisia autetaan toteuttamaan yritys-, innovaatio-, työllisyys- ja hankeideoitaan

Vuonna 2010 aloitetun Winnet 8 ‑hankkeen tavoitteena oli edistää Euroopan eri alueiden kasvua lisäämällä naisten osallistumista työelämään ja perustamalla uusia yrityksiä. Tämän henkilökohtaisen lähestymistavan lisäksi hankkeessa pyrittiin myös luomaan naisten työmarkkina-aseman parantamiseen tähtääviä toimia alueellisella, kansallisella ja koko EU:n tasolla. Hankkeessa pyrittiin myös varmistamaan se, että nämä lähestymistavat tulevat myös yleisen politiikan osaksi. Naisten työllistymisen ja uralla etenemisen esteisiin tietyillä aloilla ja tietyissä tehtävissä pyrittiin vaikuttamaan politiikkojen kehittämisen tasolla.

Lähtökohtana asiantuntemus

Hankkeessa oli mukana yhdeksän aluetta kahdeksasta jäsenvaltiosta (Bulgaria, Suomi, Kreikka, Italia, Puola, Portugal, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta), ja siinä hyödynnettiin parhaita eurooppalaisia käytäntöjä naisten tukemiseksi. Erityisenä pyrkimyksenä oli levittää Ruotsissa kehitettyä Woman Resources Centres (WRC) –mallia [Naisten voimavarakeskukset] koko Eurooppaan. Mallin yleisenä tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen tukemalla naisia ruohonjuuritason keskusten verkoston avulla.

WRC-keskusten pääkohderyhmänä ovat ne naiset, jotka haluavat toteuttaa yritys-, innovaatio-, työllisyys-, hanke- ja muita ideoitaan. WRC-keskukset tarjoavat heille yritysneuvontaa, koulutusta, harjoittelumahdollisuuksia, tietoa hankkeiden kehittämisestä ja rahoituksesta, yritystukea sekä mentorointia ja yhteistoimintaverkostoja eri tasoilla (paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen taso).

Asiantuntevan päätöksentekon edistäminen

Myös päätöksentekijät ja virkamiehet muodostavat tärkeän kohderyhmän WRC-keskusten toiminnalle. Heihin kohdistettavia toimenpiteitä varten perustettiin alueellisia Multi Actor Group (MAG) –ryhmiä [Monitoimijaryhmiä], jotka toimivat hallintoviranomaisten, paikallis- ja alueviranomaisten, yritysten, tutkimuslaitosten, WRC-keskusten, vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen välisenä yhteistyöfoorumina.

Hankkeeseen osallistuneet jäsenvaltiot kehittivät yhdeksän alueellista toimintasuunnitelmaa alueiden välisten koulutustilaisuuksien, opintovierailujen ja työpajojen avulla kerättyjen kokemusten ja tietojen pohjalta. Näistä alueellisista toimintasuunnitelmista saatavat tulokset tukevat osaltaan Eurooppa 2020 -strategian ja vuosien 2014–2020 EU:n koheesiopolitiikan vaikutusta sekä hankkeeseen osallistuneilla alueilla että koko EU:ssa. Politiikkaa koskevista suosituksista laadittu teos ”Innovation & Policies, for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” on saatavilla alueellisella, kansallisella ja koko EU:n tasolla.

Ruotsissa perustettiin Winnet-osaamiskeskus vuonna 2011. Kokeilupaikkana toimivaa keskusta kehitetään edelleen osana EU:n Itämeri-strategiaa Keskuksessa analysoidaan, jaetaan ja valtavirtaistetaan eurooppalaisiin WRC-keskuksiin jo 1990-luvun puolivälistä lähtien kertyneitä kokemuksia . Siellä autetaan myös laatimaan strategioita, joilla pyritään vaikuttamaan politiikkaan ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoon.

Alueiden välisten parhaiden käytäntöjen vaihdon, opintovierailujen ja tutkimusten ansiosta hankkeessa laadittiin myös opaskirja ”Women Resource Centres, Innovation & Practices for Smart, Inclusive and Sustainable Growth”. Se sisältää valittuja esimerkkejä eri jäsenmaiden hyvistä käytännöistä. Lisäksi on laadittu joukko muitakin parhaita käytäntöjä käsitteleviä julkaisuja.

”Naisten työllistyvyyden parantamisesta Ruotsissa saadut kokemukset ovat osoittautumassa hyvin arvokkaiksi muiden EU-maiden kannalta... [On selvää, että] WINNET 8 –hanke edistää EU:n koheesiopolitiikalle kaudeksi 2014–2020 asetettua ensisijaista tavoitetta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä työmarkkinoilla.”

– Carin Nises, Älvdalenin kunta (johtava hankekumppani)


Kokonaisinvestointi ja EU:n rahoitus


"Winnet 8 - an Interreg IVC capitalisation project, Improving gender equality in employment, human capital and education" -hankkeen kokonaisinvestoinnit olivat 2 356 778 EUR, ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 1 835 850 EUR. Hanketta rahoitetaan ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan alueellisen yhteistyön INTERREG IVC –ohjelman ”Innovaatiot ja tietotalous” -painopisteen kautta.


Luonnoksen päiväys

22/11/2013