ROADEX:in ansiosta kaukainen ei tarkoita rajoitettua

RegioStars 2009 FinalistMaanteillä on elintärkeä merkitys Pohjois-Euroopan syrjäisimmille alueille, missä asutus on harvaa, talvet kylmiä ja etäisyydet pitkiä. ROADEX-verkosto perustettiin takaamaan teiden turvallisuus ja elintärkeiden palvelujen ja elinkeinojen, kuten kalastuksen, maanviljelyn ja metsätalouden saavutettavuus paikallisille asukkaille.

Lisätyökalut

 

“ROADEX:in ansiosta meillä on nyt suuri määrä tietoa, jonka avulla voimme parhaiten hyödyntää sitä, mitä meillä on ja perustella tarvetta maaseudun teiden lisäinvestointeihin”.
Valtuutettu John Laing, puheenjohtaja, TEC Services

Tuomalla yhteen pohjoisten reuna-alueiden insinöörejä yhteisiin tutkimushankkeisiin ja auttamalla heitä etsimään yhteisiä ratkaisuja hanke osoittaa selvästi, miten innovaatiot voivat johtaa mittaviin parannuksiin matalan innovaatiopotentiaalin alueilla.

Käyttökelpoisia ja -varmoja teitä

ROADEX-verkosto edistää pohjoisimpien alueiden yhteistyötä Suomessa, Skotlannissa, Norjassa ja Ruotsissa sekä koko Grönlannin, Islannin ja Färsaarten alueella. Näiden alueiden asukkaat ja yritykset kohtaavat samoja liikkuvuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, ja ne ovat riippuvaisia käyttökelpoisista ja -varmoista ympärivuotisista liikenneyhteyksistä.

Esimerkiksi Pohjois-Norjan ja Skotlannin Ylämaiden kalataloudelle on tärkeää, että tuore kala, kuten lohi tai turska, saadaan Keski-Euroopan markkinoille kahden päivän kuluessa siitä, kun se lähtee tehtaalta. Tiivis yhteistyö paikallisen tiepiirin kanssa on välttämätöntä viivästysten välttämiseksi.

ROADEX-verkoston tärkein tavoite on paikallisteiden säilyttäminen käyttökelpoisina ja -varmoina. Uusin ROADEX III -hanke on seurausta kolmivuotisesta pilottihankkeesta, joka alkoi vuonna 1998 sekä tutkimus- ja innovaatiohankkeesta, joka toteutettiin vuosina 2002–2005. Sen tarkoituksena oli hyödyntää tietoa, jota on kerätty vähäliikenteisiltä teiltä, joiden päivittäiset liikennemäärät harvoin ylittivät 350 ajoneuvoa.

Osaamisen jakaminen

Yli 1 000 insinööriä ja päättäjää tutustuivat uusiin ROADEX-tekniikoihin verkkosivuston, kuusikielisen käytännön oppaan, tekniselle henkilöstölle ja päättäjille suunnattujen seminaarien ja e-oppimisen koulutuspaketin kautta maaseutujen teiden kunnossa pitämiseksi epäedullisissa ilmasto- ja maasto-olosuhteissa.

ROADEX-tekniikoiden ansiosta hankekumppanit ovat voineet nähdä suoria mitattavissa olevia vaikutuksia parantuneen liikenneturvallisuuden tiedonkeruujärjestelmiin, vesistöalueiden analyyseihin, riskien arviointeihin sekä terveys- ja sosioekonomiseen tutkimukseen. Tämä helpottaa käytäntöjen ja standardien yhdenmukaistamista hankemaissa. Nykyinen verkosto on sitoutunut jatkuvaan yhteistyöhön tulevassa hankkeessa, jossa keskitytään ROADEX-tekniikoiden fyysiseen toteuttamiseen.


Luonnoksen päiväys

15/06/2010