Iäkkäiden ihmisten kannustaminen iäkkäiden ihmisten auttamiseen

RegioStars 2012 FinalistIäkkäiden ihmisten osuus Euroopan väestössä kasvaa edelleen, ja O4O-hankkeessa (Older People for Older People) on selvitetty tapoja, joilla yhteisöjä autetaan tarjoamaan vaaditut palvelut kannustamalla iäkkäitä ihmisiä auttamaan toisia ikäihmisiä.

Lisätyökalut

 

Väestön elinikä pitenee yleisesti, mutta iäkkäiden ihmisten (joiksi hankkeessa on määritetty yli 55 vuotiaat) osuus Euroopan pohjoisilla reuna-alueilla on korkeampi verrattuna keskus- ja kaupunkialueisiin. Palvelujen tarjoaminen ikäihmisille maaseutualueilla on haastavampaa, ja terveydenhuollon ja sosiaalituen puute voi saada aikaan syrjäytymistä ja hankaluuksia.

Iäkkäiden kansalaisten vaihtoehtoinen tuki

Vuonna 2010 päättyneessä O4O-hankkeessa pohjoisten reuna-alueiden – Suomen, Grönlannin, Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Ruotsin – kumppanialueiden henkilöstö on tehnyt maaseutuyhteisöjen kanssa tiivistä yhteistyötä tutkiakseen ja kehittääkseen vaihtoehtoisia tapoja tarjota tukea ja palveluja iäkkäille kansalaisilleen. Erityisesti on pyritty korjaamaan puutteet sellaisten palvelujen tarjoamisessa, joilla autettaisiin lakisääteisten palvelujen tarjoajia pitämään ikäihmiset asumassa kotonaan, mikä toisi yhteisöille monenlaisia etuja.

Maaseudun palvelujen tarjoamisen suurena haasteena ovat syrjäisten alueiden korkeat matkustuskustannukset ja tarvittavan ammattitaitoisen henkilöstön, kuten sairaanhoitajien ja sosiaalihoitajien, löytäminen ja pitäminen työssä. O4O-hankkeella on vastattu uuteen toimintaperiaatteeseen, jonka mukaan yhteisöjen ihmisten pitäisi osallistua aiempaa enemmän omien peruspalvelujensa tuottamiseen, millä voitaisiin täydentää tai korvata palveluja, joita lakisääteisten palvelujen tarjoajat eivät tarjoa tai eivät pysty tarjoamaan ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi.

Kestävien palvelujen luominen

O4O-hankkeessa on hyödynnetty maaseutuyhteisöjen ikäihmisten ryhmien kanssa työskennellessä heidän taitojaan, kokemustaan ja tietämystään tukipalvelujen ja -toimien ensisijaisten tavoitteiden määrittämiseksi. O4O-hankkeessa otettiin tavoitteeksi ikäihmisten mukaan saaminen, koska he tuntevat parhaiten omat tarpeensa, ja he ovat valtava energian, taitojen ja tietämyksen lähde.

Yli kolmen hankevuoden aikana on selvitetty mahdolliset edut, joita voidaan saada, jos ikäihmiset saadaan paremmin mukaan O4O-aloitteen käynnistämiseen ja hoitamiseen. Toimenpiteitä ovat olleet muun muassa yhteisön kuljetusjärjestelmä, yhteisön hallinnoimat ikäihmisten keskukset, apu- ja ystävyysjärjestelmät, ikäihmisten puutarhojen antimia käyttävä ikäihmisten lounaskerho, vapaaehtoisjärjestelmä ikäihmisten tueksi ja historia- ja kulttuurihankkeet.

O4O-hankkeessa on tehty työtä perustettujen palvelujen kestävyyden takaamiseksi, jotta niillä olisi kaikki mahdollisuudet jatkumiseen. Käsikirjoja ja ohjeita on laadittu ja valmiuksia kehitetty, jotta jatkuvia palveluja voidaan tukea tulevaisuudessa ja jotta muut yhteisöt voivat toteuttaa vastaavia palveluja. Saatua tietämystä on käytetty laadittaessa välineitä, joiden avulla muut yhteisöt voivat kehittää O4O-aloitteita.

O4O-hankkeen osana on laadittu monia toimintaan liittyviä tiedotteita. Niissä kerrotaan muun muassa sosiaalisen yrityksen perustamiseen yhteisöissä liittyvistä käytännön seikoista, kulttuuristen ja poliittisten puitteiden vaikutuksesta sosiaalisen yrityksen perustamiseen, ikäihmisten palvelujen tuotannon tulevaisuudesta ja kunkin O4O-hankkeen kumppanimaan kansallisten ja alueellisten hallintojen erityisistä poliittisista tavoitteista. Nämä toimintatiedotteet (Policy Briefings) ovat saatavilla O4O-hankkeen verkkosivustolla (www.O4Os.eu).

Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

Hankkeen ”O4O – Older People for Older People” tukikelpoinen kokonaisbudjetti on 2 125 530 euroa, ja EU:n Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 1 183 997 euroa.


Luonnoksen päiväys

01/01/2007