Itämeren päästöjen vähentäminen

EAKR:n rahoittamassa hankkeessa etsittiin keinoja vähentää Itämerellä kulkevien laivojen pakokaasupäästöjä ja parantaa samalla alueen merenkulun kilpailukykyä.

Lisätyökalut

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Oli hienoa nähdä BSR InnoShip -hankkeen vetovoima Itämeren alueella. Hallintoviranomaiset, yliopistomaailma, teollisuus ja kansalaisjärjestöt vaikuttivat osaltaan hankkeen onnistumiseen. Kumppanuuksien kautta syntynyt pysyvä lisäarvo on nähtävissä. Samoin voidaan havaita, että vähäpäästöisiä innovaatioita pidetään yhä useammin kustannustehokkaana ratkaisuna meriliikenteen haasteisiin. "

Tapani Stipa, projektipäällikkö

Hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet maailman vilkkaimpiin laivaväyliin kuuluvalla Itämerellä, mikä aiheuttaa haittaa sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO haluaa vähentää Itämeren laivaliikenteen rikkioksidipäästöjä. Alueen merenkulussa tarvitaan sen vuoksi pikaisesti vähäpäästöistä infrastruktuuria ja tekniikkaa.

BSR InnoShip -hankkeen tavoitteena oli hankkia päättäjien, viranomaisten ja merenkulun keskeisten sidosryhmien käyttöön tietoa ja parhaita käytäntöjä Itämeren hiilidioksidipäästöjen vaikutusten lieventämiseksi. Samalla lisättiin tietoisuutta päästöjen vähentämisen taloudellisista vaikutuksista. Hankkeessa oli mukana 21 kumppania ja 24 liitännäiskumppania Itämeren alueen maista ja Venäjältä.

Käsikirja parhaista käytännöistä

BSR InnoShip -hankkeen tärkeimpiin tuloksiin kuuluu kumppaniorganisaatioiden laatima käsikirja parhaista käytännöistä. Merenkulkualalle tarkoitettu käsikirja sisältää ympäristöön liittyviä ja taloudellisia tukivälineitä, joiden avulla ala voi sopeutua Itämeren laivaliikenteen päästöjen vähentämistä koskeviin uusiin määräyksiin.

Hanketiimi kehitti lisäksi interaktiivisen alustan julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen tiedonvaihdon nopeuttamiseksi. Alustalla on julkaistu erilaisia sidosryhmäkyselyjä, Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevia investointitutkimuksia ja muita artikkeleita merenkulkualan ja poliittisten päättäjien käyttöön.

Vuonna 2013 perustettiin Baltic Sea Clean Maritime Award -palkinto, jonka tarkoituksena on edistää innovatiivisia ja ympäristöä säästäviä ideoita, hankkeita ja ratkaisuja Itämeren alueella. Palkinto tarjoaa erinomaisen tilaisuuden esitellä esimerkkejä parhaista käytännöistä. Lisäksi se on osoittautunut hyödylliseksi välineeksi osaamisen jakamisessa.

Hankkeen aikana laadittiin myös puhdasta merenkulkua koskeva taloudellinen analyysi ja ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi kehitettiin päästöpitoisuutta koskevia karttoja, joiden tarkoituksena on auttaa poliittisia päättäjiä päätöksenteossa.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen

BSR InnoShip -hankkeen tuloksia esiteltiin useissa tapahtumissa ja työpajoissa eri puolilla EU:ta. Tietoa levitettiin myös Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) ja muiden kanavien, kuten Euroopan avaruusjärjestön, Euroopan meriturvallisuusviraston sekä Euroopan komission eri pääosastojen, kautta.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness (BSR InnoShip) -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 3 621 450 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 3 110 134 euroa. Osuus maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

01/02/2016