Itämeren vesien suojelu

Useiden rannikkoalueiden lailla Itämeri on ympäristöllisesti erittäin herkkä alue. Luonnollisten tekijöiden lisäksi alueella on paljon meriliikennettä, joka on jatkuva uhka Itämerelle. Tästä huolimatta useilla rannikkoalueilla on käytössä heikot valmiussuunnitelmat tai niillä ei ole niitä lainkaan. Baltic Master II -hankkeen tavoitteena on puuttua tähän ongelmaan keskittymällä kahteen avainkysymykseen eli siihen, miten reagointikykyä öljypäästöihin voidaan parantaa ja miten meriliikenteen päästöjä voidaan torjua tehokkaammin.

Lisätyökalut

 

“Alukset eivät saa päästää mereen öljyä tai mitään muuta roskaa. Satamat ja terminaalit ovat velvoitettuja tarjoamaan käsittelylaitoksia, jotka eivät aiheuta viivästyksiä tai ylimääräisiä kustannuksia aluksille. Satamien ja varustamojen yhteistyö on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytännössä. Baltic Master II -hanke varmistaa, että yhteistyö toteutuu.”
Anders Sjöblom, Kalmarin satama, Ruotsi

Uudessa hankkeessa jatketaan siitä, mihin Baltic Master -hanke loppui. Tällä varmistetaan, että rannikkoalueiden käyttöön ja hoitoon sisältyy liikennemääriä vastaava reagointijärjestelmä, mikä ei ole tämänhetkinen tilanne. Ympäristön ja rannikkoalueiden yhteisöjen turvallisuuden takaamisessa hyödynnetään neljää osa-aluetta, joissa otetaan huomioon Itämerelle annettu luokitus erityisen herkkänä merialueena.

Yhdessä Itämerta suojelemaan

Hanke tuo yhteen paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja Itämeren alueen järjestöjä. Näin käytännön tieto ja strateginen työ yhdistyvät. Hanke on jaettu neljään osa-alueeseen: hankkeen johto ja hallinto, tieto- ja viestintätehtävät, maa-alueiden parannettu valmius vastata öljypäästöihin merellä sekä päästöjen ehkäisemisen tehostaminen, joka kattaa aluksissa tuotetun jätteen. Hankkeella on myös vaikutuksia käytännön ratkaisuihin ja merensuojelun investointeja koskeviin ehdotuksiin.

Viesti kaikuu vesillä

Ajantasaisen tiedon ja viestinnän merkitys korostuvat hankekumppaneiden moninaisuudesta johtuen. Nämä voidaan saavuttaa viestintästrategian, tiedon levittämistä koskevan yhteisen toimintasuunnitelman, verkkosivuston ja intranetin, kumppaneiden tapaamisen ja koulutuksen avulla. Lehdistöä ja mediaa tiedotetaan hankkeesta yleisen tietoisuuden levittämiseksi. Hankkeen lopullisessa asiakirjassa “Itämeren visio” jäsennetään odotuksia tulevaisuuden Itämerelle.

Välineet pilaantumisen ehkäisemiseksi

Öljypäästöjä koskevia valmiussuunnitelmia kehitetään, päivitetään ja testataan skenaarioharjoituksissa. Hankkeessa valmistuva “ympäristöatlas” on rannikkoalueiden hoidon tärkeä väline samalla, kun laaditaan ohjeet valmiussuunnitelman yhdistämisestä rannikkoalueiden hoitoon. Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan voimassa olevaa merten suojelua sääntelevää oikeudellista kehystä ja katsotaan, miten sitä voidaan parantaa. Koska satamilla on keskeinen tehtävä vesien pilaantumisen ehkäisyssä, Baltic Master II etsii käytännön ratkaisuja satamien ja merialusten jätehuoltoon.


Luonnoksen päiväys

06/01/2010