Alueiden välinen yhteistyö vastaa väestön ikääntymisen ja vähenemisen haasteisiin

DART (Declining, Ageing and Regional Transformation) -hanke toimii 13 alueella EU:ssa, ja siinä keskitytään yhteisiin haasteisiin, joita ikääntyvä ja vähenevä väestö tuo mukanaan.

Lisätyökalut

 

Tällaiset hankkeet tekevät EU:sta älykkään, kestävän ja osallistavan talouden vuoteen 2020 mennessä Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on edessään kovia haasteita, joihin kuuluvat ikääntyvä väestö, kouluttamaton työvoima, alhainen innovaatiotaso, talouskasvun ja ympäristön tilan heikkenemisen yhteys sekä puhtaiden ja toimitusvarmojen energialähteiden saatavuus. Aluepolitiikan hankkeilla eri puolilla EU:ta on aktiivinen rooli näiden ja monien muiden haasteiden ratkaisemisessa, sillä niiden kautta voidaan luoda työpaikkoja, parantaa koulutustasoa, kehittää uusiutuvia energialähteitä, parantaa tuottavuutta ja turvata kansalaisten mahdollisuudet menestyä. Hankkeissa ja alueilla saadaan aikaan todellisia tuloksia, jotka auttavat strategian keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

DART-hankkeessa alueet tekevät yhteistyötä laajan demografisen ongelman ratkaisujen tunnistamiseksi, vertailemiseksi ja vaihtamiseksi tavoitteenaan laatia kokonaisvaltainen strategia, jolla voidaan tukea talouden, koulutuksen ja terveydenhuollon palveluita sekä estää alueiden asukkaiden sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä.

Taantumista vastaan

Vuoteen 2030 mennessä joka kolmas EU:n kansalainen on 60-vuotias tai sitä vanhempi. Ikääntyvä ja vähenevä väestö vaarantaa julkisten ja yksityisten palveluiden saatavuuden sekä kestävät taloudelliset olosuhteet monilla eurooppalaisilla alueilla.

DART-hanke, jota EAKR tukee alueiden välisen INTERREGG IVC -ohjelman kautta, tarjoaa 13 osallistuvalle alueelle tilaisuuden vaihtaa kokemuksiaan sekä niitä tukevan mukautetun strategian ja indikaattorit. Lisäksi se tarjoaa alueille mahdollisuuden rakentaa innovatiivisia ja integroituja ratkaisuja, jotka ylläpitävät elämänlaatua ja parantavat sosiaalista osallisuutta kaikissa ikäluokissa näillä ikääntyvillä ja taantuvilla alueilla.

Hyvät käytännöt yhdistetään yhtenäiseksi ”elinkaarivarman asuinalueen strategiaksi”, joka sisältää hankkeen kolme tärkeintä osa-aluetta: koulutus ja elinikäinen oppiminen, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä perinteet ja innovatiivinen talous.

DART-hankkeen tulosten hyödyntäminen politiikassa

DART-hankkeen alueilla on käynnistynyt tähän mennessä useita hankkeita, jotka vastaavat demografisen muutoksen haasteisiin. Hankkeiden hyviä käytäntöjä jaetaan partnereiden kesken, ja ”parhaat” käytännöt esitellään kolmessa suurimmassa hankekonferenssissa kevään 2011 ja kevään 2012 välisenä aikana.

Toiveena on, että nämä parhaat käytännöt – sekä elämänlaatua parantavat uudet tuotteet ja palvelut ja alueiden vertailussa käytettävät indikaattorit – näkyvät demografista muutosta koskevassa politiikassa.

Brandenburgin pääministeri Matthias Platzeckin mukaan “Demografisen muutoksen vaikutukset näkyvät yhä selvemmin alueillamme. On välttämätöntä, että puutumme haasteisiin tarkkanäköisesti ja vaihdamme parhaita käytäntöjä toisten muutoksesta kärsivien eurooppalaisten alueiden kanssa”.


Luonnoksen päiväys

26/08/2011