Klusteri edistää Lapin teollisuuden ja kaivannaisteollisuuden kestävyyttä, kilpailukykyä ja kasvua

EU:n rahoittamassa alueellisessa hankkeessa tuetaan Lapin pienten ja keskisuurten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten kasvua ja kilpailukykyä. Tavoitteena on edistää luonnonvarojen ja uusioraaka-aineiden kestävää jalostamista eri alojen yrityksistä koostuvien yhteistyöklusterien avulla. Hankkeen saavutuksiin lukeutuu muun muassa arktista teollisuutta ja kiertotaloutta tukeva klusteri, jonka avulla alueella on edistetty useita kestävää kehitystä koskevia pilottihankkeita.

Lisätyökalut

 
©Creative commons ©Creative commons

" ABC-hankkeessa kehitetään edelleen Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteria, joka kokoaa yhteen kaikki Lapin merkittävät teollisuustoimijat, kuten prosessi- ja kaivannaisteollisuuden sekä energia-alan yritykset. Näiden alojen tarpeista ja haasteista on kerätty tietoa lähes kahdeltasadalta lappilaiselta kaivannais- ja teollisuuspalveluyritykseltä, joihin tässä kehittämishankkeessa keskitytään. Hankkeessa saavutettu edistys on mahdollistanut Suomen ensimmäisen teollisuuden kierto- ja biotalouskeskuksen perustamisen Kemiin. Teollisuuden arvoketjujen ekosysteemi muodostuu eri yritysten ja muiden sidosryhmien verkostosta. Klusterit ja keskus yhdistävät ne toisiinsa kestävän kiertotalouden edistämiseksi. "

Kari Poikela, ohjelmapäällikkö, Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri

Hanketta vetää kehityspalveluyhtiö Digipolis. Alkuvaiheessa hankepäälliköt haastattelivat alueen suuria teollisuusyrityksiä saadakseen käsityksen niiden liiketoimintatarpeista. Sittemmin on tavattu myös teollisuuden ja kaivannaisteollisuuden pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hankkeessa on järjestetty yritysryhmille työpajoja, yhteismessuja ja tutustumismatkoja, jotka ovat tarjonneet yrityksille oppimis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. 

Toiminnan myötä yritykset ovat muodostaneet keskinäisiä yhteenliittymiä, joissa yhden yrityksen jätteet tai sivutuotteet päätyvät toisen yrityksen raaka-aineeksi. Toimintamallia kutsutaan teolliseksi symbioosiksi. Toiminta tuottaa alueelle merkittävästi tuloja: esimerkiksi eräs Kemi-Tornion alueella toimiva klusteri tuottaa vuodessa 700 miljoonaa euroa. Teolliset symbioosit edistävät kiertotaloutta, joka puolestaan tukee kestävää toimintaa, kuten teollisten materiaalien uudelleenkäyttöä. 

Runsaasti potentiaalia

Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalustan ytimen muodostaa arktisen teollisuuden ekosysteemi, joka on maailman pohjoisin bio-, kaivannais- ja metalliteollisuuden keskus. Sen toiminta-alueella on runsaita luonnonvaraesiintymiä, ja alojen teollisuudessa puolestaan syntyy sivutuotteita ja prosessijätettä. Hankkeessa tuodaan esiin hyötyjä, joita voidaan saavuttaa käyttämällä näitä ylijäämämateriaaleja uudelleen alueen muilla teollisuudenaloilla. Materiaaleja voidaan hyödyntää monenlaisessa toiminnassa aina maataloudesta tienrakennukseen, maisemointiin ja kaatopaikkojen kerrosten tiivistämiseen.

Lapilla on mahdollisuudet kehittyä yhdeksi luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen johtavista alueista. Alueen yrityksiä on tavattu hankkeen aikana yli 300 kertaa. Tapaamisten ansiosta yli 30 yrityksessä on käynnistetty kestävää kehitystä koskevia pilottihankkeita ja 70 muuta yritystä osallistuu kehitystoimiin, joissa keskitytään yhteistyöhön uusien teollisuudenalojen kanssa. Hanke on edelleen käynnissä, ja sen yhteydessä on tähän mennessä syntynyt 15 työpaikkaa. Tarkoituksena on luoda vielä 25 uutta työpaikkaa ennen hankkeen päättymistä.

Kestävyyden ja edistyksen seurantamalli

Klusteri toimii lähekkäin sijaitsevissa Kemin ja Tornion kunnissa. Innovointia edistävä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat nostaneet klusterin esiin kestävän kehityksen mallikonseptina. Sitra edistää teollisuuden kiertotaloutta koskevaa koulutusta koko maassa. 

Sitra on nimennyt Kemi-Tornion klusterin yhdeksi Suomen kiertotalouden tiekartan avainhankkeista. Kemi-Tornion innovatiivinen toiminta muodostaa 80 prosenttia Lapin teollisuustuotannosta. Kemiin on myös suunnitteilla nykyaikainen biojalostamo, joka on tarkoitus rakentaa vuonna 2020. Jalostamossa voitaisiin hyödyntää muiden teollisuudenalojen sivutuotteita ja jätteitä. Arvioiden mukaan metsäteollisuuden puujätteestä ja muusta ylijäämämateriaalista voitaisiin tuottaa vuosittain 200 000 tonnia biopolttoainetta.

Euroopan klusterien seurantakeskus (European Cluster Observatory, ECO) ja Euroopan klusterianalyysin sihteeristö (European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA) ovat auttaneet hanketta klusteritoiminnan kehittämisessä. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös lappilaisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten kanssa. Toiminta on yhdenmukaista alueen kilpailukyvyn ja innovoinnin edistämiseen tähtäävän Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman kanssa.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus 

”Arctic Business Concept (ABC) – Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri”  hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 1 622 657 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 1 215 776 euroa. Osuus maksetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman kautta (EAKR). 

 

Luonnoksen päiväys

25/05/2018