Tyyntä myrskyn jälkeen

Jos pohjoisten leveysasteiden vuotuiset sademäärät lisääntyvät 15-20%, kaupunkien tulvavesien hallinta ja niiden aiheuttamat saastumisongelmat vaativat uusia ratkaisuja. Hulevesihankkeen tavoitteena on pienentää katoilta ja muilta päällystetyiltä pinnoilta tulevaa sateiden ja lumen sulamisen aiheuttamaa pintavaluntaa. Projektia varten on valittu useita koekenttiä. Alustavat laboratoriokokeet osoittavat hulevesien merkityksen epäpuhtauksien käsittelyssä.

Lisätyökalut

 
Kaupunkitulvien ja saastumisen hallintaa helpottavia laitteita Kaupunkitulvien ja saastumisen hallintaa helpottavia laitteita

“Hulevesien hallintaan liittyvät kotimaan markkinat kehittyvät ripeästi. Lainsäädäntö ja suomalaisia yrityksiä hyödyttävät globaalit hulevesiratkaisut takaavat valtavan markkinapotentiaalin.”
Annukka Havas, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n kehittämispäällikkö

Hankkeessa selvitetään kaupunkivesien pintavalumien määrää ja laatua eri vuodenaikoina sekä maaperän kapasiteettia vähentää epäpuhtauspitoisuuksia. Tätä varten on hankittu uusia laitteita sekä huleveden mallinnusohjelmisto. Tavoitteena on kehittää kestäviä kaupunkivesien käsittelyratkaisuja.

Parempien toimintatapojen luominen

Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy osallistuvat käynnistettyyn hulevesihankkeeseen. Osallistujat saavat laboratoriokokeisiin perustuvaa tietoa hulevesivalumien määrästä ja laadusta. Maaperän ja järvisedimenttien laboratoriotutkimukset antavat tietoa erityisesti teollisuusalueita ja kaupunkien keskustoja koskevista saastumisriskeistä ja edistävät parempia toimintatapoja.

Tieto suodattuu

Paikalliset markkinat hyötyvät todellisista hulevesien hallintaratkaisuista ja -palveluista paikallisten teollisuusyritysten, mm. muovi- ja kemianalan yritysten, kanssa harjoittamansa yhteistyön ansiosta. Korkeakoulujen ja kunnallisten toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto ovat avainasemassa: tutkijat saavat ongelmia koskevaa tietoa suoraan ammatinharjoittajilta, jotka puolestaan saavat tutkijoilta kylmiin ilmasto-oloihin soveltuvaa tietotaitoa.
Kaupunkialueiden asukkaat hyötyvät viheralueiden paremmasta käytöstä, paremmasta veden laadusta ja pienemmistä tulvavesiriskeistä. Mittausasemat ja hulevesien epäpuhtauksien testaustilat toimivat esittelykohteina opiskelijaryhmille. Tietotaito leviää lyhyillä kursseilla ja paikallisissa näyttelyissä.

Hulevedet ja epäpuhtaudet

Valitut koekentät sijaitsevat teollisuus-, liiketoiminta- ja asuinalueilla. Tämän vuoden aikana Kouvolan keskuspuistoon rakennetaan maanalainen hulevesiallas ja Korkeasaaren eläintarhaan tulee hulevesien hallintajärjestelmä. Alustavien laboratoriotutkimusten mukaan teollisuuslaitoksista ympäristöön valuvat hulevedet eivät ole merkittävä epäpuhtauksien lähde. Koetulosten mukaan hulevesien suodattaminen maaperän kasvillisuuden ja orgaanisten pintakerrosten läpi edistää epäpuhtauksien käsittelyä.

Luonnoksen päiväys

07/12/2009