Optimaalisten sijoituspaikkojen tunnistaminen CO2-päästöjen vähentämiseksi

Oulun seudulla Pohjois-Suomessa on käynnistynyt hanke, jossa on kehitetty mallia liikekeskusten ihanteelliselle sijoittelulle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

Lisätyökalut

 

Tällaiset hankkeet tekevät EU:sta älykkään, kestävän ja osallistavan talouden vuoteen 2020 mennessä Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on edessään kovia haasteita, joihin kuuluvat ikääntyvä väestö, kouluttamaton työvoima, alhainen innovaatiotaso, talouskasvun ja ympäristön tilan heikkenemisen yhteys sekä puhtaiden ja toimitusvarmojen energialähteiden saatavuus. Aluepolitiikan hankkeilla eri puolilla EU:ta on aktiivinen rooli näiden ja monien muiden haasteiden ratkaisemisessa, sillä niiden kautta voidaan luoda työpaikkoja, parantaa koulutustasoa, kehittää uusiutuvia energialähteitä, parantaa tuottavuutta ja turvata kansalaisten mahdollisuudet menestyä. Hankkeissa ja alueilla saadaan aikaan todellisia tuloksia, jotka auttavat strategian keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Oulun yliopiston maantieteen laitoksen toteuttamassa hankkeessa käytettiin paikkatietomenetelmiä ja numeraalista analyysiä olemassa olevien ja suunniteltujen kaupan suuryksiköiden sijaintien arvioinnissa henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Erilainen lähestymistapa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan liikenne tuotti 23 prosenttia kokonaishiilidioksidipäästöistä vuonna 2007, ja tieliikenteen osuus oli 75 prosenttia tästä määrästä. Ei siis ole yllättävää, että päättäjät ovat yhä halukkaampia vähentämään tieliikenteen päästöjä. Hanke perustuu ajatukselle, että päästöjä voidaan vähentää alueidenkäytön suunnittelulla ja valvonnalla.

Eri puolilla Suomea oli vuonna 2008 vireillä lähes 200 seudullisesti merkittävää kaupan rakennushanketta. Näistä 13 oli suunnitteilla Oulun seudulla. Hankkeessa hyödynnettiin paikkatietomenetelmää, mikä sisälsi erilaisia sosioekonomisia muuttujia teoreettisten hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi erityyppisillä teillä, minkä tarkoituksena oli tunnistaa optimaaliset sijoituspaikat suunnitelluille kaupan yksiköille.

Lähtöpiste–määränpää-analyysi

Yksi hankkeen käyttämistä menetelmistä tunnetaan nimellä lähtöpiste–määränpää-analyysi (origin-destination analysis). Siihen kuuluu etäisyyksien laskeminen tiettyjen lähtöpaikkojen (alueen kotitaloudet, joissa on vähintään yksi auto) sekä tiettyjen määränpäiden (olemassa olevat kaupan yksiköt ja koko tutkimusalue) välillä huokeimman reittivaihtoehdon varrella.

Analyysin ja paikkatietojärjestelmän avulla tiimi selvitti, että kaupan yksiköiden sijoittaminen lähelle kaupungin keskustaa olisi kaikkein ihanteellisin ratkaisu liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Projektipäällikkö Heidi Määttä-Juntusen mukaan “Hankkeella oli ja yhä on myönteinen vaikutus, sillä se esitteli uudenlaisen tavan tarkastella kaupan yksiköiden sijoittelua ja herätti keskustelua siitä, miten päästöjä voidaan vähentää. Suunnitteluprosessissa on otettava huomioon erilaisia näkökohtia, mutta uskon, että käyttämämme menetelmät tarjoavat taustatietoa päästöjen vaikutuksista kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön”.


Luonnoksen päiväys

19/08/2011