Itsenäisen asumisen mahdollisuus ikääntyneille

RegioStars 2013 FinalistHyvinvointialan kaksivuotisessa Living Lab hankkeessa testattiin hyvinvointipalveluja ja teknologiaa aidoissa tilanteissa muun muassa vanhainkodeissa. Julkisten ja yksityisten sidosryhmien kumppanuutena toteutettu hanke keskittyi kolmelle alueelle Länsi Suomessa, ja sen tavoitteena oli kehittää uusi ja innovatiivinen itsenäisen asumisen tukimalli.

Lisätyökalut

 

" Uuden Living Lab mallin avulla uudistetaan julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisten PPP yhteistyön rakennetta luomalla kustannustehokkaampia palveluja ja helppokäyttöistä teknologiaa ikääntyneille. "

Ulla-Maija Leppäkoski, Living Lab -projektipäällikkö

Vuoteen 2050 mennessä kolmasosa Euroopan väestöstä on 65-vuotiaita tai sitä vanhempia, mikä aiheuttaa suuria paineita julkisille hyvinvointipalveluille. Kolme neljäsosaa ikääntyneistä kärsii yhdestä tai useammasta pitkäaikaissairaudesta, joista dementia on yksi yleisimpiä. Hanke perustettiin tukemaan kotona asuvia ikääntyneitä, jotka kärsivät muistihäiriöistä.

”Living lab” on tutkimus- ja innovaatiofoorumi, jossa yritykset, viranomaiset ja kansalaiset yhdessä luovat ja testaavat uusia palveluja, yritysideoita ja teknologioita aidoissa käytännön tilanteissa. Siinä ihmiset otetaan mukaan kehittämisprosessiin, jotta tunnistettaisiin paremmin arkiympäristö ja käyttäjien tarpeet samalla kun kehitetään liiketoimintamahdollisuuksia ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Testaamalla kehitetään uusia käyttäjälähtöisiä innovaatioita

Tämän Living Lab hankkeen tavoitteena oli testata, selvittää ja tutkia käyttäjien kokemuksia uusimman hyvinvointiteknologian käytöstä aidossa kotiympäristössä. Näin toimittajilla olisi mahdollisuus saada arvokasta palautetta tuotteidensa kehittämistä ja uudistamista ajatellen, ja sen tuloksena syntyisi uusia käyttäjälähtöisiä innovaatioita.

Hankkeessa oli mukana kolme aluetta Suomesta: Satakunta, Tampere ja Etelä-Pohjanmaa. Hankekumppaneina olivat Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.

Kolme tärkeintä testiryhmää olivat ikääntyneet, heidän omaisensa ja vanhustenhoidon ammattilaiset, jotka saivat tilaisuuden käyttää uusimpia teknologisia innovaatioita korvauksetta. Tuotetoimittajat kouluttivat testaajat ja antoivat teknistä tukea testausprosessin aikana.

Parempia ratkaisuja eri alueilla

Satakunnassa hanke toteutettiin yhteistyössä Porin kaupungin ja sen ympäryskuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten tieto- ja viestintätekniikan toimittajien kanssa. Ne perustivat julkisen ja yksityisen sektorin (toisin sanoen julkisen terveydenhuollon henkilöstön, toimittajien ja kansalaisten) toiminnallisen PPP kumppanuuden, joka tunnetaan Living Lab yhteistyömallina. Hankkeen yhteydessä kehitetyn Living Lab testausprosessin avulla testattiin hyvinvointiteknologiaa, jonka ansiosta ikääntyneet voivat asua kotona entistä pidempään. Testattujen tuotteiden ja palvelujen joukossa olivat mobiililaitteilla toimiva hälytysjärjestelmä, lieden turvalaite ja hoitajakutsujärjestelmä. Satakunnassa kehitettiin myös päätöksentekoa tukeva Alma malli hyvinvointiteknologian taloudellisten ja laadullisten etujen arviointiin.

Tampereen seudulla kokeiltiin kuuden kuukauden ajan innovatiivista digitaalitelevisiojärjestelmää. Kunnalliset vanhustenhoitopalvelut ja teknologiayritys toteuttivat yhteistyössä vuorovaikutteisten kuva- ja ääniyhteyksien avulla vanhuspalveluille esimerkiksi virtuaalista päivätoimintaa, neuvontaa ja ohjusta. Niiden avulla lisättiin sosiaalista vuorovaikutusta ja lievitettiin yksinäisyyttä.

Etelä-Pohjanmaan seudulla hanke johti moniammatillisten KAT-ryhmien (kotona asumisen tukiryhmä) perustamiseen. Ne muodostuivat hoito- ja hoivapalveluja tarjoavista julkisista ja yksityisistä sidosryhmistä. Ryhmät keskustelivat ikääntyneiden kohtaamista haasteista ja pyrkivät löytämään niihin sekä teknisiä että muunlaisia ratkaisuja. Ryhmät käsittelivät yli 110 asiakastapausta; niistä noin puolessa ikääntyneiden kotiin asennettiin hyvinvointiteknologiaa, jonka ansiosta he pystyivät jatkamaan kotona asumista. KAT-ryhmissä saadusta kokemuksesta annettiin jonkin verran palautetta myös paikallisille yrityksille ja tutkijoille.

Hankkeeseen osallistuneet alueet onnistuivat perustamaan uuden toiminnallisen ja innovatiivisen Living Lab mallin, jolla tuotetaan parempia ratkaisuja ikääntyneille. Tätä mallia pidetään hyödyllisenä kaikille kumppaneille etenkin julkisessa terveydenhuollossa, ja sitä aiotaan laajentaa tulevaisuudessa. Se voidaan helposti siirtää muille alueille ja kansalliseen ja kansainväliseen ympäristöön.Luonnoksen päiväys

25/10/2012