Pohjois-Karjalan teknologiateollisuuden kehittämisohjelma 2011–2015 tukee suomalaista yritystoimintaa

Strategia esittelee keinoja teknologiateollisuuden alan ja yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi innovoinnin, tuottavuuden lisäämisen ja osaamisen kehittämisen, ja se suurta herätti innostusta Pohjois-Karjalan alueen paikallisissa yrityksissä.

Lisätyökalut

 

" Yritysten kehittämien uusien tuotteiden ja palvelumallien sekä uusien markkina-alueiden avautumisen ansiosta toimialamme Pohjois-Karjalassa on nyt entistä kilpailukykyisempi globaaleilla markkinoilla. "

Jarno Turunen, projektikoordinaattori

Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 265 yritystä, ja 417 aloitetun hankkeen tuloksena on syntynyt uusia strategioita, kehittämishankkeita, investointeja, uusia palvelumalleja ja tuotteita. Myös uusia markkina-alueita on kartoitettu. Toteutettujen investointien ja kehittämishankkeiden kokonaisarvo on 65 MEUR.

Osaamisen kehittäminen koulutuksen ja hyvien käytäntöjen avulla

Kehittämisohjelman tavoitteena on helpottaa metalli- ja muoviteollisuuden siirtymistä tehdastuotantoperustaisesta ajattelusta uudenlaiseen palvelu- ja arvoketjuajatteluun seuraavien kolmen pääteeman avulla:

  • uusien arvoverkostojen kehittäminen
  • tuote- ja menetelmäkehitys
  • asiantuntijuus-, johtajuus- ja innovointitoimet.

Uudenlaisen ajattelumallin kehittäminen on sisällytetty osaksi lukuisia koulutustoimia, joita ovat esimerkiksi alueen toimijoille suunnattu koulutus, täydennyskoulutus ja toimenpideohjelmat. Yritykset saavat apua ja tukea esimerkiksi hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laadintaan, omien pitkän aikavälin strategioidensa kehittämiseen, tuote-ideoiden arviointiin, tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen sekä yhteyksien ja verkostojen luomiseen. Lisäksi tuotantoalan yrityksiä kannustetaan esittämään kehittämisideoita, arvioimaan markkinapotentiaaliaan, tehostamaan tuotekehitystä, arvioimaan uudelleen hinnoitteluaan ja kasvattamaan myyntityön osaamista.

EU:n rahastot tukevat ohjelman täytäntöönpanoa

Pohjois-Karjalan teknologiateollisuuden kehittämisohjelma 2011–2015 toteutetaan kahtena EU-rahoitteisena hankkeena. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama uudistusohjelma Pohjois-Karjalan tuotantoalojen uudistamiseksi keskittyy yritysten strategiseen kehittämiseen. Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke yritystoiminnan uudistamista tukevan osaamisen kehittämiseksi painottaa puolestaan tuotekehitystä ja innovointia.

Hankkeen tavoitteena on luoda 200 uutta työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

ohjois-Karjalan teknologiateollisuuden kehittämisohjelma -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 65 000 000 EUR. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on myöntänyt 1 565 000 EUR ohjelmakauden 2007–2013 Itä-Suomen toimenpideohjelmaan kuuluvasta toimintalinjasta 2 "Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen". Lisäksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) myönsi hankkeelle 1 329 000 EUR ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

29/08/2014