Biokaasuverkoston kehitystyö Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa pyritään vähentämään riippuvuutta öljystä rakentamalla taloudellisesti kestävä malli liikennebiokaasun tuotantoon ja jakamiseen.

Lisätyökalut

 

Tällaiset hankkeet tekevät EU:sta älykkään, kestävän ja osallistavan talouden vuoteen 2020 mennessä Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on edessään kovia haasteita, joihin kuuluvat ikääntyvä väestö, kouluttamaton työvoima, alhainen innovaatiotaso, talouskasvun ja ympäristön tilan heikkenemisen yhteys sekä puhtaiden ja toimitusvarmojen energialähteiden saatavuus. Aluepolitiikan hankkeilla eri puolilla EU:ta on aktiivinen rooli näiden ja monien muiden haasteiden ratkaisemisessa, sillä niiden kautta voidaan luoda työpaikkoja, parantaa koulutustasoa, kehittää uusiutuvia energialähteitä, parantaa tuottavuutta ja turvata kansalaisten mahdollisuudet menestyä. Hankkeissa ja alueilla saadaan aikaan todellisia tuloksia, jotka auttavat strategian keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan hankkeen pitkän aikavälin tuettaviin tavoitteisiin kuuluvat biokaasutekniikkaa, yrityksiä, tuottajia ja jakajia varten rakennetun verkoston (klusterin) rakentaminen ja 100-prosenttisesti uusiutuvan liikennebiokaasun tuottaminen alueen omista raaka-aineista.

Malliratkaisuja

Pohjois-Karjalan liikenneala on tällä hetkellä 99 prosenttisesti riippuvainen öljystä. Ongelman ratkaisemiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi alue on investoinut hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda ihanteelliset olosuhteet liikennebiokaasun tuottamiselle ja jakamiselle.

Hankkeessa tuetaan tuotantorakenteen kehitystyötä niin, että voitaisiin tuottaa 100 prosenttisesti uusiutuvia polttoaineita alueen omista raaka-ainelähteistä, kuten maatalouden sivutuotteista, jätteistä ja kaatopaikkakaasuista. Sen vuoksi hankkeessa kehitetään taloudellisesti kestävä malli biokaasun tuotannolle sekä riskianalyysi, jossa hahmotellaan tekniset näkökohdat, talouden riskit ja toimenpidesuunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Biokaasun tuotannosta ja jakelusta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yrityksille tarjotaan alustavia liiketoimintasuunnitelmia.

Konkreettisempiin tuloksiin kuuluvat ainakin kaksi Pohjois-Karjalaan rakennettavaa biokaasulaitosta sekä ainakin neljä biokaasun jakelupistettä (polttoainepumppua).

Ympäristön ja talouden puolesta

Alueen nykyiset biokaasun tuottajat julkisella ja yksityisellä sektorilla Joensuussa ja Keski-Karjalassa ovat hankkeen pääasiallisia ja ilmeisimpiä edunsaajia. Potentiaaliset tulevaisuuden biokaasun tuottajat, kuten kunnat, maatilat ja vedenpuhdistamot, hyötyvät myös hankkeen tuloksista.

Biokaasu hyödyttää aluetta ainakin kahdella eri tasolla. Ympäristön näkökulmasta biokaasun käyttö liikenteessä vähentää riippuvuutta öljystä ja alentaa kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta talouden näkökulmasta paikallisen uusiutuvan polttoaineen tuotanto ja tarjonta tarjoavat mahdollisuuksia paikallisille yrityksille ja edistävät paikallista taloutta.

Luonnoksen päiväys

26/08/2011