Yhteistyö ja investoinnit parantavat liikennettä Nordic Logistic Corridor -kuljetusväylällä

Kahdenvälisen yhteistyön ja investointihankkeiden tarkoitus oli parantaa Nordic Logistic Corridor (NLC)  kuljetusväylään liittyviä rajatylittäviä yhteyksiä. Tämä johti intensiiviseen työhön Merenkurkun ylittävän lauttayhteyden turvaamiseksi Ruotsin ja Suomen välillä (E12-valtatien heikoin osa), kuljetusjärjestelmien tiiviimpään yhdistämiseen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettamiseen tarkoituksena tehdä NLC:stä taloudellinen, ympäristöystävällinen ja tehokas liikenneväylä.

Lisätyökalut

 
Mosjoenin satama, Norja, Nordic Logistic Corridor  kuljetusväylällä © Snorre Mosjoenin satama, Norja, Nordic Logistic Corridor kuljetusväylällä © Snorre

" Näissä hankkeissa on tehty paljon työtä Nordic Logistic Corridor kuljetusväylän profiilin nostamiseksi ja potentiaalin kasvattamiseksi Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tämä on johtanut poliittisiin toimiin yli kansallisten rajojen ja lisännyt sitoutumista alasta vastaavien viranomaisten ja organisaatioiden rajatylittävään yhteistyöhön. "

Katarina Lundström, projektipäällikkö, Nordic Logistic Corridor

Nordic Logistic Corridor on Pohjois-Norjan, -Ruotsin ja -Suomen yhdistävä liikenne- ja logistiikkaväylä, joka perustuu väylän varrella sijaitsevien logistiikkakeskusten väliseen yhteistyöhön. Siihen kuuluvat Vaasan satama Suomessa, Uumajan satama Ruotsissa ja Mo i Ranan ja Mosjøenin satamat Norjassa sekä Uumajan ja Storumanin rautatierahdin terminaalit Ruotsissa.

Kaikki kolme maata ovat investoineet infrastruktuuriin, kuten logistiikka-alueisiin ja satamiin. Näin on lyhennetty tieyhteyksiä, helpotettu erilaisten liikennemuotojen käyttöä rahdin ja matkustajien kannalta sekä nykyaikaistettu rahdinkäsittelypisteitä. Tämä on parantanut kaupan ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Jotta voitiin jatkaa kiinnostavien kuljetusvaihtoehtojen luomista, valmiuksien parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin oli yhdistettävä lisäinvestointeja. Näin ollen NLC-yhteistyö- ja investointihankkeissa kehitettiin rakenne, jonka avulla voitiin parantaa yhteistyötä maiden ja sidosryhmien välillä ja tiedottaa mahdollisista lisäpalveluista.

Suuri kiinnostus

Useat ryhmät halusivat osallistua, mikä johtui suuresta kiinnostuksesta parantaa alueen läpi kulkevaa E12-valtatietä. Lisäksi kaksi rajatylittävää organisaatiota, Merenkurkun neuvosto Suomessa ja Ruotsissa sekä MidtSkandia Ruotsissa ja Norjassa, jotka olivat aiemmin työskennelleet erillään, halusivat yhdistää verkostonsa.

Hanke toi sidosryhmät yhteen, ja kumppanit tekivät NLC:stä SWOT-analyysin. Tämän pohjalta asetettiin tavoitteita, ja hankkeen työ- ja ohjausryhmät ja kaikki hanketyöryhmät panivat täytäntöön toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Lyhyellä aikavälillä – viiden vuoden sisällä – tavoite on tehdä NLC:stä vakiintunut kuljetusväylä ja lisätä rahdin ja matkustajaliikenteen virtaa ja kapasiteettia. Hankkeen tarkoitus on myös tehdä satamista ja terminaaleista joustavampia ja tehokkaampia, taata pitkän aikavälin liikennepalvelut Merenkurkun yli Pohjanlahdella sekä tunnistaa ja vähentää alueellisiin ja kansallisiin rajoihin liittyviä liikenteen rajoituksia.

Pitkällä aikavälillä – 20 vuoden sisällä – tavoite on varmistaa, että NLC:stä tulee kestävä reitti Euroopan laajuisten ja Norjan runkoliikenneverkkojen sisällä sekä yhdennetty ja koordinoitu rahti- ja matkustajaliikennejärjestelmä.

Uusi lauttayhteys

Investointihankkeen keskeinen osa oli Vaasan ja Uumajan välisen lauttayhteyden turvaaminen, koska se on olennainen NLC:n onnistumisen kannalta. Molempien satamien toimintaa mukautettiin siten, että ne vastasivat yhteyden vaatimuksia. Yhteyttä hoitava uusi yritys on luonut useita työpaikkoja, ja hankkeen investoinnit edistävät alueellista kilpailukykyä.

Hankkeen ansiosta E12-valtatie on yhdistetty Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. Kumppanit ovat jatkaneet yhteistyötään uusissa hankkeissa, joiden tarkoitus on kehittää edelleen alueen liikenneinfrastruktuuria.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus 

”Nordic Logistic Corridor – Cooperation/Investments” hankkeen kokonaisinvestointi on 3 649 208 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistui hankkeeseen yhteensä 1 824 604 eurolla Botnia Atlantica  toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.

 

Luonnoksen päiväys

21/09/2018