Yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Suomen, Ruotsin ja Norjan alueet selvittivät yhteistyössä, miten ennustetusta ilmastonmuutoksesta voitaisiin hyötyä parhaiten.

Lisätyökalut

 
NNCC – Jokkmokk Winter Conference 2014 -konferenssiin osallistui alkuperäiskansojen edustajia, poliitikkoja ja nuoria yrittäjiä. NNCC – Jokkmokk Winter Conference 2014 -konferenssiin osallistui alkuperäiskansojen edustajia, poliitikkoja ja nuoria yrittäjiä.

Northern Network on Climate Change (NNCC) -hankkeen yhteydessä järjestetyissä koulutustapahtumissa, työpajoissa ja konferensseissa pohdittiin, miten Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa voitaisiin parhaiten sopeutua ennustettuun ilmastonmuutokseen. Mukana pohtimassa oli yli 2 000 ihmistä.

Koulutustilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja järjestettiin yhteensä 65. Tapahtumiin osallistui 2 000 aikuisen lisäksi 1 997 nuorta.

Pohjoismaat ovat todennäköisesti yksi niistä alueista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, sillä ne sijaitsevat lähellä arktista aluetta. Arktisen alueen vuotuiset keskilämpötilat ovat nousseet kaksi kertaa niin paljon kuin maapallon vuotuiset keskilämpötilat, ja kehitys jatkuu samanlaisena. Pohjoismaat tarvitsevat siksi tehokkaita ja toimivia strategioita selviytyäkseen ilmastonmuutoksesta ja sopeutuakseen uusiin elinolosuhteisiin.

Ilmastonmuutoksen myönteiset vaikutukset

Ilmastonmuutoksella ei kuitenkaan ole pelkästään kielteisiä vaikutuksia Pohjoismaissa. Esimerkiksi vesien virtauksen odotetaan lisääntyvän, minkä ansiosta vesivoiman tuotantoa voidaan lisätä. Energiatehokkuus edistää uusien työpaikkojen syntymistä, koska rahaa voidaan käyttää energian sijasta muihin, työvoimavaltaisempiin talouden aloihin. Ilmaston lämpeneminen voi hyödyttää myös Pohjoismaiden maataloutta.

Yhteistyöllä innovatiivisia ratkaisuja

Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus Pohjoismaiden alkuperäiskansoihin. NNCC-konferensseissa alkuperäiskansojen edustajat keskustelivat yhdessä poliitikkojen, nuorten yrittäjien ja päätöksentekijöiden kanssa, miten ongelmaan voitaisiin parhaiten puuttua ottaen huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset jokaiseen.

Hankkeen yhteydessä kehitettiin työkalu, joka auttoi johtajia ja virkamiehiä käymään läpi skenaarioita ja selvittämään yrityksille ja yhteisöille aiheutuvat suurimmat uhat. Lisäksi laadittiin luettelo, jonka pohjalta osallistujilla oli mahdollisuus pohtia, mitkä toimenpiteet sopisivat parhaiten kullekin alueelle ja miten ne voitaisiin toteuttaa.  

Hankkeen yhteydessä avattiin myös verkkosivusto kaikkia kumppanialueita varten (www.nncc.se), käynnistettiin Euroopan liikkujan viikkoon liittyvä polkupyöräkampanja ja järjestettiin erilaisia Earth Hour -tapahtumia. Kouluja varten koottiin resursseja ja materiaalia, joiden avulla opettajien on helpompi viedä ilmastonmuutosta koskevaa viestiä eteenpäin oppilailleen ja antaa heille lisätietoa aiheesta.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

NNCC – Climate Change, sustainable energy and sustainable development in the North Calotte region – small steps big impacts -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 622 662 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 277 510 euroa. Osuus maksetaan Interreg IVA Pohjoinen -toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

27/01/2016