Meriympäristön tarkka kartoitus

EU:n rahoittamat tutkijat ovat käyttäneet menestyksekkäästi uusia menetelmiä merialueita koskevan tiedon keräämiseen. Tämä parantaa suojelumahdollisuuksia ja hyödyttää paikallista yhteisöä.

Lisätyökalut

 
Kenttätyötä vedenalaisella videokameralla © ULTRA Kenttätyötä vedenalaisella videokameralla © ULTRA

" ULTRA-hankkeessa oli hienoa muun muassa se, että se saattoi yhteen alueen paikallisviranomaisia esimerkiksi yhteisessä kenttätyössä. Tutkimusretki merelle pienehkössä veneessä yhdistää ihmisiä. Hankkeessa käytettiin paikallista asiantuntemusta varmistustietoon liittyvien logististen ja teknisten haasteiden ratkaisemiseksi, mikä vaati erittäin tiivistä yhteistyötä. Useat hankkeen aikana syntyneet yhteistyösuhteet ovat edelleen voimissaan. "

Johnny Berglund, projektipäällikkö,Västerbottenin lääninhallitus

ULTRA-hankkeessa oli mukana suomalaisia ja ruotsalaisia kumppaneita, joiden tavoitteena oli kehittää uusia LiDAR-sovelluksia. LiDAR on lasersäteeseen perustuva kaukokartoitustekniikka, jota ei ole juurikaan testattu meriympäristössä.

Suomalais-ruotsalaisen ryhmän tavoitteena oli osoittaa, että kun tekniikkaa mukautetaan, tutkijat voivat sen avulla tutkia ja kartoittaa merenpohjaa Merenkurkun alueella. Näin he voivat antaa tarkempia suojelusuosituksia.

Hankkeen avulla kerättyä tietoa onkin käytetty uuden merisuojelualueen perustamiseen.

Vedenalaisia salaisuuksia

Haavoittuvien merialueiden tehokas hoito on ensiarvoisen tärkeää ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnasta johtuvien lisääntyvien haittavaikutusten vuoksi. Keskeinen ongelma on kuitenkin, että tiedonpuute tekee faktoihin perustuvien suojelupäätösten tekemisestä haastavaa.

Yhtenä syynä tiedonpuutteeseen on se, että merialueita koskevaa tietoa on vaikea saada, koska se vaatii erikoistunutta tekniikkaa. Tiedonkeruu voi olla myös kallista ja aikaa vievää.

Lasertekniikan käyttö

Eräs aiempi hanke osoitti, että suojelun kannalta on välttämätöntä saada parempaa tietoa merialueista ja tietoa on pystyttävä keräämään nopeammin. LiDAR-tekniikalla katsottiin olevan mahdollisuuksia. ULTRA-hankkeen tavoitteena oli tutkia näitä mahdollisuuksia tarkemmin.

Hanke jakaantui neljään osaan: tiedonkeruu, kerättyjen tietojen analysointi, mallinnus ja tulosten analysointi. Tiedonkeruun ja valittuja Sävarfjärdenin ja Rönnskärin merialueita koskevan mallinnuksen jälkeen tiedot lähetettiin hankkeessa mukana olleille ruotsalaisille ja suomalaisille organisaatioille, joiden tehtävänä oli arvioida ne ja määrittää tehokkaita seurantamenetelmiä.

Hyödyllistä yhteistyötä

ULTRA-hanke saavutti tavoitteensa, joka oli merialueita koskevan perusteellisen tiedon kerääminen LiDAR-tekniikan avulla. Hanke edisti myös rajat ylittävää yhteistyötä tietojen analysoinnissa.

Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot saivat arvokasta kokemusta, ja hankkeen tulokset otetaan huomioon kansallisia merialueita koskevissa suojelutoimissa.

ULTRA-hanke onkin hyvä esimerkki EU:n rahoittamasta aloitteesta, jossa korkean tason politiikka yhdistyy käyttökelpoisiin paikallisiin ratkaisuihin. Västerbottenin lääninhallituksen projektipäällikkö Johnny Berglund uskoo, että ULTRA-hanke on myös auttanut lujittamaan rajat ylittäviä suhteita.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

ULTRA-hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 490 640 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 241 045 euroa. Osuus maksetaan Botnia-Atlantica 2007-2013 -toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

19/08/2015