Kriittinen katsaus öljyn merikuljetuksiin

Merikuljetushankkeessa on löydetty keinoja, joilla voidaan lieventää öljyn merikuljetuksiin liittyviä riskejä. Hankkeessa on suoritettu tätä varten riskianalyyseja ja kehitetty tekniikoita.

Lisätyökalut

 

" MIMIC on suositellut päätöksentekijöille erilaisia toimenpiteitä, jotka parantavat meriturvallisuutta ja auttavat minimoimaan öljyvuotojen riskin Suomenlahdella. Lisäksi meriliikenteen riskejä vastaan suunnattuja työkaluja on parannettu. "

Piia Nygren, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys

Polttoainelaivat kuljettavat Itämerellä päivittäin miljoonia öljytynnyreitä, vaikka siihen liittyy huomattava suurten öljyonnettomuuksien riski. MIMIC-hankkeessa on tarkasteltu aiempia öljykuljetusten riskejä koskevia tutkimuksia ja yhdistetty niiden tulokset vähemmän tunnettuja merionnettomuuksia koskeviin uusiin tietoihin.

Tietokonesimulaatiot

Yhdistetyt tulokset syötettiin tietokonemalliin, jonka avulla tutkijat pystyivät simuloimaan meriliikenteen kasvuskenaarioita, reitti- ja aluskohtaisten onnettomuuksien todennäköisyyttä sekä öljyvuodon biologisia ja taloudellisia seurauksia tietyllä alueella.  Lisäksi työryhmä tarkasteli hankkeen aikana niiden hallintostrategioiden kustannustehokkuutta, joiden avulla pyrittiin välttämään merionnettomuuksia.

Työryhmä julkaisi viranomaisten ja tärkeiden sidosryhmien käyttöön useita raportteja, joiden avulla halutaan estää kyseiset onnettomuudet ennalta. Oil transportation in the Gulf of Finland in 2020 and 2030 (öljykuljetukset Suomenlahdella vuosina 2020 ja 2030) -raportissa tarkastellaan öljyn merikuljetusten nykyistä rakennetta Itämerellä ja ennakoidaan Suomenlahden tulevaa kehitystä vuosina 2020–2030. Toisessa raportissa painotetaan merikuljetusten turvallisuuskäytännön kustannustehokkuutta, ja kolmannessa arvioidaan Suomen meriturvallisuuden sääntelyjärjestelmää.

Hankkeessa kehitettiin myös työkaluja tilannetietoisuuden lisäämiseksi öljyvuotojen korjaustoimenpiteissä. Integroidut Seatrack Web- ja SmartResponse Web -sovellukset mahdollistavat öljyn ajelehtimisen ja vaarantuneen ympäristön ajantasaisen arvioinnin. Tämä nopeuttaa päätöksentekoa onnettomuustapauksissa. SmartResponse Web sisältää myös ADAM-mallin, jonka avulla pystytään arvioimaan aluksen vaurioita ja vuotoja törmäyksen tai karilleajon yhteydessä. Viron viranomaiset käyttävät näitä MIMIC-hankkeessa kehitettyjä tekniikoita nyt suunnittelussa, koulutuksessa ja hätätilanteissa.

Tulevaisuuden suunnittelu ihmisten ja yritysten hyväksi

Meriliikenteen turvallisuusuhkia tunnistettiin ja arvioitiin koko Itämeren osalta. Tulokset osoittavat, että Itämeren tämänhetkinen turvallisuustaso on suhteellisen hyvä.

Yleisesti MIMIC-hankkeessa on tarkasteltu ongelmia sekä kaupallisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta, koska tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman hyvät ratkaisut meriliikenteeseen liittyvien riskien lieventämiseen.


Kokonaisinvestointi ja EU:n rahoitus

Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskien minimointi kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC) -hankkeen laajennuksen kokonaisinvestointi on 2 072 340 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahasto maksaa 1 590 560 euroa Keski-Itämeren toimenpideohjelmastaan ohjelmakaudelle 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

17/08/2015