Jätteen käytön edistämistä Itämeren alueella

REMOWE-hankkeen kumppanit ovat ottaneet käyttöön innovatiivisia tapoja, joilla kaupunkien, maatalouden tai teollisuuden jätettä voidaan käyttää niin, että hiilidioksidipäästöt ja energiariippuvuus vähenevät Itämeren alueella.

Lisätyökalut

 

" REMOWE on saanut kumppanit ymmärtämään paremmin jätteen energiakäytön periaatteita, alueellista suunnittelua ja innovatiivisia prosesseja. Tätä osaamista on jaettu kaikkialla kumppanialueiden välillä, ja myös hallitukset voivat hyödyntää sitä päätöksentekoprosesseissaan. "

Eva Thorin, Mälarinlaakson korkeakoulu

Hankkeeseen osallistui yliopistoja ja valtion viranomaisia, jotka jakoivat asiantuntemustaan energiatehokkaista teknologioista ja siitä, miten jäte voidaan muuttaa energianlähteeksi. Tämä lähestymistapa on hyödyttänyt etenkin Itämeren alueen valtioita ja Puolaa, missä jätteen uudelleenkäyttö on ollut perinteisesti vähäistä.

Jokaista yhteistyömaata hyödyttäviä, REMOWEn konkreettisia aikaansaannoksia ovat muun muassa uudet teknologiansiirtostrategiat, parhaiden käytäntöjen esimerkit, toimintasuunnitelmat, joilla tuetaan pk-yrityksiä uusien jätteen muuntamisteknologioiden käyttämisessä, ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. Lisäksi hanke on laatinut ohjeita tiedon erittelyyn ja siihen, miten jätteen energiakäytön alueellisia suunnitelmia luodaan.

Pilottihankkeita

REMOWEn alaisuudessa toteutettiin useita pilottihankkeita. Yksi tällainen Pohjois-Savon alueella toteutettu hanke selvitti alueen biokaasumahdollisuuksia yhdistämällä tietokonemallinnusta alueen maantieteellisiin tietoihin. Sen muihin innovatiivisiin ideoihin lukeutui biojalostamon suunnittelu ja mahdollinen hybridimoottorijärjestelmä bussiyritykselle.

ABOWE-niminen REMOWEn jatkohanke keskittyy kahteen teknologiaan, jotka on kehitetty REMOWEn myötä: biojalostamoon ja kuivamädätykseen. Kokeita suoritetaan liikkuvissa pilottitehtaissa, ja niiden odotetaan tuovan näyttöä tekniikoista molemmille teknologioille, mikä johtaisi pidempiaikaisiin kaupallistamismahdollisuuksiin.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

REMOWE-hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 439 279 euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta hankkeelle myönnettiin 329 459 euroa Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

22/05/2015