Tukea Itämeren alueen terveystaloudelle

BSHR HealthPort -investointihanke on tuonut terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja pk-yritykset lähemmäs toisiaan Itämeren alueella. Hanke on lisännyt innovointia, vähentänyt terveydenhuollon kustannuksia ja edistänyt pk-yritysten pääsyä alueen terveydenhuoltomarkkinoille. Lisäksi se on vauhdittanut merkittävästi vahvan ja kestävän terveystalouden syntymistä Itämeren alueella.

Lisätyökalut

 
Kauniissa Gdanskin kaupungissa lokakuussa 2013 järjestetty HealthPort-hankkeen päätöskonferenssi kokosi yli 300 osallistujaa. © Peter Frank, ScanBalt Kauniissa Gdanskin kaupungissa lokakuussa 2013 järjestetty HealthPort-hankkeen päätöskonferenssi kokosi yli 300 osallistujaa. © Peter Frank, ScanBalt

" BSHR HealthPort -hankkeella pyrittiin löytämään ratkaisuja terveydenhuollon innovaatioihin liittyviin keskeisiin pullonkauloihin. Näitä ovat muun muassa terveydenhuoltoalan tutkijoiden ja ammattilaisten ehdottamien ratkaisujen puutteellinen kaupallinen hyödyntäminen, pk-yritysten pääsyä terveydenhuoltomarkkinoille rajoittavat hankintakäytännöt sekä kohderyhmien puutteellinen innovaatio-osaaminen. Terveystaloudesta voi nyt tulla johtava ala Itämeren alueella. "

Peter Frank, pääsihteeri, ScanBalt

Liiketoiminnan kehitystä tuettiin erilaisilla Itämeren alueen ”ideakilpailuilla”, joissa alueen pk-yritykset pääsivät esittelemään lääkinnällisiin laitteisiin, diagnostiikkaan ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä uusia innovaatioita.

Ensimmäisessä kilpailussa saatiin neljä voittajaa, joille tarjottiin tukea useilla eri aloilla, muun muassa konseptin oikeaksi todistamisessa, liiketoimintasuunnitelman valmistelussa, tiimin rakentamisessa, markkinamahdollisuuksien selvittämisessä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Toinen kilpailu keskittyi kehittyneempiin innovaatioihin, ja sen tavoitteena oli hankkia pääoma- ja riskipääomarahoitusta voittajille. Useat tuotteet, kuten palkittu synnytystukijärjestelmä Relaxbirth, ovat jo markkinoilla, ja lisää innovaatioita on tulossa lähiaikoina.

Accelerace Life (AL) ja Nordic-Baltic Accelerace Investment Fund (NBAIF) saivat hankkeen yhteydessä tukea johtavalta hankekumppanilta ScanBaltilta. Varoilla autettiin aloittelevia yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa ja tuomaan uusia tuotteita markkinoille.

Terveydenhuollon innovaatio-ohjelma ja mediamatka

Hankkeen yhteydessä selvitettiin myös terveydenhuollon innovaatioihin liittyvää alueellista kapasiteettia, ja selvitystyön tulosten perusteella laadittiin BSHR HealthPort -innovaatio-ohjelma ja strategia-asiakirja. Innovaatio-ohjelma ”Driving cross-sectoral innovation in health and life sciences – an Innovation Agenda for the Baltic Sea Region Health Economy” on saanut hyvän vastaanoton Itämeren alueella ja EU:ssa. Ohjelman suositusten pohjalta perustetaan parhaillaan myös konkreettisia innovaatioalustoja, erityisesti lääketieteellisen tekniikan alalla.

Toukokuussa 2013 järjestettiin mediamatka, jolla esiteltiin BSHR HealthPort -hankkeen vaikuttavia tuloksia. Matka oli hyvin suosittu, ja sen ansiosta hanke sai laajaa näkyvyyttä mediassa.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

BSHR HealthPort -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 2 481 650 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 1 905 120 euroa. Osuus maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

04/02/2016