Muotoilulähtöisen innovoinnin edistäminen

Sharing Experience Europe (SEE) -foorumi on muotoilun merkitystä päätöksentekijöille esittelevä alueiden välinen hanke, jonka avulla on edistetty innovointia EU:n 11 jäsenvaltion pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Lisätyökalut

 
SEE-kumppaneiden ja päätöksentekijöiden työpaja Cieszynissä, Puolassa. Aiheena innovointia tukeva muotoilu. SEE-kumppaneiden ja päätöksentekijöiden työpaja Cieszynissä, Puolassa. Aiheena innovointia tukeva muotoilu.

Suurin este muotoilun hyödyntämiselle Euroopassa on se, että päätöksentekijät eivät tunne alaa eikä heillä ole siitä riittävästi tietoa. Tämä havainto oli yksi tärkeimmistä seikoista, joka tuli esiin Euroopan komission äskettäisessä julkisessa kuulemistilaisuudessa.

Sharing Experience Europe (SEE) –hankkeella halutaan puuttua tähän tilanteeseen. Siinä mukana olevien 11 muotoilualan järjestön tavoitteena on jakaa tietoja ja kokemuksia uudenlaisen ajattelutavan kehittämiseksi, esitellä hyviä käytäntöjä, herättää keskustelua ja vaikuttaa paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen muotoilu- ja innovaatiopolitiikkaan.

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on ollut esitellä muotoilun tarjoamia mahdollisuuksia innovoinnin edistäjänä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja nopeuttaa muotoilukonseptin yhdistämistä innovaatiopolitiikkaan ja innovaatio-ohjelmiin.

Politiikan, innovoinnin ja muotoilun yhdistäminen

Hankkeen yhteydessä on kannustettu uutta tutkimusta, järjestetty työpajoja päätöksentekijöille ja ohjelmajohtajille sekä julkaistu tapaustutkimuksia ja poliittisia suosituksia. Niistä saadun mittavan todistusaineiston avulla viranomaiset pyritään saamaan vakuuttuneiksi muotoilun ja yleisten käytäntöjen yhdistämisen tuottamista hyödyistä.

Hankkeen aikana innovaatiopolitiikasta vastaavilla päättäjillä ja ohjelmajohtajilla oli mahdollisuus osallistua käytännönläheisiin työpajoihin, joiden aiheina oli esimerkiksi muotoilupolitiikka, liiketoiminnan tukeminen, palveluinnovointi, sosiaalinen innovointi ja kestävä kehitys. Käytännön lähestymistavalla osoitettiin, miten muotoilu voi nousta poliittiseksi painopistealueeksi.

Projektipäällikkö Anna Whicher kertoo hankkeen tulosten olleen ”hyvin myönteisiä”, ja kaikki 11 kumppanuusmaata ovat raportoineet sen vaikuttaneen selkeästi politiikkoihin ja ohjelmiin.

Välitön tulos SEE-hankkeesta on se, että muotoilusta on tullut yksi Walesin aluehallituksen innovoinnin painopistealoista ja osa Wales 2020 -innovaatiostrategiaa. SEE:n ansiota on myös uudenlainen liiketoiminnan tuki Walesin perinteiselle teollisuudelle. Ohjelma toteutettiin vuosina 2009–2013. Siitä sai tukea 90 walesilaista pk-yritystä, ja sen avulla syntyi 36 työpaikkaa ja luotiin 34 uutta käyttöönotettavaa palvelua.

Virossa SEE-hankkeen tuloksena syntyi uusi liiketoiminnan tukiohjelma ”Design Bulldozer”, jossa yrityksiä autetaan saamaan innovointi-ideansa markkinoille muotoilun avulla. Ohjelma on 20 kuukauden intensiivinen pilottihanke, jossa 10 virolaisyritystä pyrkii parantamaan talous-ja vientipotentiaaliaan muotoilutyökalujen avulla. Enterprise Estonia myönsi ohjelmalle 400 000 euron investointilainan.

EE-hanke valittiin Euroopan komission vuoden 2011 RegioStars Awards -kilpailuun, joka edistää aluekehityksen hyviä käytäntöjä.

”Sharing Experience Europe –foorumi oli menestys, koska sen avulla pystyimme helpottamaan päätöksentekijöiden vertaisoppimista eri puolilla Eurooppaa ja lisäämään tietoa muotoilun merkityksestä innovoinnin ja kilpailukyvyn lähteenä. Näistä päätöksentekijöistä on tullut muotoilulähtöisen innovoinnin puolestapuhujia omissa aluehallituksissaan, ja SEE:n vaikutuksen voidaan osoittaa toteutuneen kaikissa 11 kumppanijäsenvaltioissa".

Anna Whicher, SEE project manager, Design Wales / Cardiff Metropolitan University


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Kokonaisinvestoinnit ”Sharing Experience Europe (SEE) – Policy Innovation Design” (Sharing Experience Europe (SEE) – Innovointilähtöinen muotoilupolitiikka) -hankkeelle olivat 1 498 490 euroa, josta EU:n aluekehitysrahaston osuus oli 1 141 425 euroa. Varat olivat peräisin INTERREG IVC -ohjelmasta (ohjelmakauden 2007–2013 Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma).


Luonnoksen päiväys

24/02/2014