Ekologisen suunnittelun edistäminen Itämeren alueella

EU:n rahoittaman EcoDesign Circle -hankkeen tavoitteena on vähentää kulutushyödykkeiden ympäristövaikutuksia jo niiden suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Kuuden Itämeren alueen maan designkeskukset auttoivat yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa pk-yrityksiä minimoimaan tuotteidensa ympäristövaikutukset ja samalla maksimoimaan hyödyt.

Lisätyökalut

 
The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of  the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum

" Mielestämme kiertotalous ja ekologinen suunnittelu ovat jakamisen arvoisia ideoita. Meidän kannaltamme kiinnostavinta on suunnittelijoiden asema ja heidän roolinsa tuotteiden elinkaaressa. Materiaalivalintoja tai energiankulutusta koskevilla päätöksillä voidaan jo suunnitteluvaiheessa minimoida tuotteen tai palvelun kokonaisympäristövaikutukset. Jaamme mielellämme käytännön esimerkkejä yrityksistä, jotka hyödyntävät toiminnassaan ekologisia suunnitteluratkaisuja. "

Karolina Skrzypik, Pomeranian Science and Technology Park | Design Centre, Puola, hankekoordinaattori ja EcoDesign Circle -hankekumppani

EcoDesign Circle -hankekumppanit auttoivat pk-yrityksiä osallistumaan kiertotalouteen laatimalla designkeskuksille ja yrityksille osuustoimintamallin.

Pikavauhtia kohti kiertotaloutta

Hankkeen EcoDesign Spring -osiossa järjestettiin hyödyllisiä kuulemistilaisuuksia ja vuorovaikutteisia työpajoja useiden alueen pk-yritysten kanssa. Tapahtumissa kartoitettiin kunkin yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun. Alueella järjestettiin yhteensä kuusi kolmipäiväistä koulutusohjelmaa, joiden vetäjinä toimivat kiertotalousvalmentaja ja monialainen asiantuntijaryhmä. 

Koulutusten aikana kehitettiin 13 ekologisesti suunnitellun tuotteen prototyyppiä ja palvelukonseptia. Näin kehitettiin ainakin yksi lyhyellä aikavälillä toteutettava pk-yrityskohtainen palvelukonsepti, samalla kun muiden prototyyppien pitkän aikavälin tavoitteiden parissa työskenneltiin tiiviimmin.

Kuulemisiin ja lyhyisiin intensiivisiin koulutuksiin perustuva menetelmä julkaistiin ja asetettiin saataville kahden käsikirjan ja niihin liittyvän tutkimuksen muodossa. Niiden avulla muutkin yritykset voivat edistää kiertotaloutta. Menetelmä on esimerkki siitä, miten hankkeessa sovellettiin ympäristötutkijoiden taitotietoa käytännössä yritysten ja suunnittelijoiden hyödyksi.

Uusia ideoita ekologiseen suunnitteluun

EcoDesign Circle -konsortio kehitti yrityksille, suunnittelijoille ja suunnittelun opettajille koulutus- ja tiedotusmateriaalia, jossa havainnollistetaan ekologisia suunnittelumenetelmiä ja niiden käytöstä koituvia hyötyjä arjessa. Kaksipäiväisessä EcoDesign Learning Factory -koulutustapahtumassa osallistujat oppivat suunnittelemaan tuotteelle kiertotalousjärjestelmän ja liiketoimintamallin. Hankkeessa kehitettiin kestävän kehityksen verkko-opas, joka toimii johdatuksena kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun. Lisäksi tehtiin 21 lyhyttä esittelyvideota ekologisista suunnittelumenetelmistä ja ekologisesti suunnitelluista tuotteista käytännössä. Niitä voidaan käyttää designkoulutuksessa ja -opetuksessa. 

Hankkeessa järjestettiin kiertävä ”rECOnsider design” -näyttely, jossa esiteltiin 30 innovatiivista ja innostavaa ideaa ja tuotetta. Näyttelyn tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kiertotalouden mahdollisuuksista. Puolassa, Saksassa, Suomessa, Liettuassa, Virossa ja Ruotsissa järjestetyissä tapahtumissa oli yli 20 000 osallistujaa, joita kannustettiin pohtimaan uudelleen tottumuksiaan ja tuotteiden käyttöä sekä vähentämään tarpeettomia ympäristövaikutuksia.

Sekä ekologisen suunnittelun että kiertotalouden periaatteiden ajankohtaisuudesta huolimatta niitä sovelletaan vain niukasti Euroopassa, eivätkä pk-yritykset juurikaan hyödynnä niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Pk-yritykset keskittyvät etupäässä perinteisiin lineaarisiin liiketoimintamalleihin eivätkä pohdi riittävästi tuotesuunnittelun ympäristöulottuvuutta. Noin 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa. Ekologisella suunnittelulla edistetään kiertotaloutta edistäviä, kestävämpiä, helpommin huollettavia ja paremmin kierrätettäviä tuotteita.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”EcoDesign Circle – Ecodesign as Driver of Innovation in the Baltic Sea Region” -hankkeen kokonaisinvestointi on 2 010 000 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto kohdentaa hankkeeseen yhteensä 1 540 000 euroa Itämeren aluetta koskevasta Interreg-toimenpideohjelmasta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskevaan painopistealueeseen.

 

Luonnoksen päiväys

03/07/2019